EU-programmer 2021-2027

Horisont Europa er EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon. Horisont Europa starter opp 1. januar 2021 med et foreslått totalbudsjett på 94 milliarder euro. Norske aktører kan søke om midler på lik linje med bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner i EU-medlemsland.

Horisont Europa er en videreføring av Horisont 2020. En viktig endring er innføring av mission-orientert forskning og innovasjon, der «missions» skal være ambisiøse forsknings- og innovasjonsoppdrag for å løse utvalgte store samfunnsutfordringer. Europakommisjonen beskriver Horisont Europa som en evolusjon, ikke en revolusjon, sammenlignet med Horisont 2020. Les mer om Horisont Europa hos forskningsrådet her.

Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram. Norge har deltatt siden 1992. Erasmus+ er viktig for kvalitetsutvikling i norsk utdanning, og kobling mellom utdanning, forskning og innovasjon.

Ersmus+ 2021-2027 vil det være større, bredere og åpne opp for flere muligheter enn dagens program. EU har vedtatt en økning på 55% av Erasmus midler. Programmets tre hovedtiltak vil fortsatt være Mobilitet (KA1), samarbeidsprosjekter (KA2) og politikkutforming (KA3). Les mer om Erasmus+ hos Diku her.

Digital Europe Programme (DEP) er et nytt program som bygger på EUs Digital Single Market Strategy og som skal understøtte den digitale transformasjonen av den europeiske økonomien. Budsjettet for det nye programmet er på 9,2 milliarder. DEP vil være strukturert rundt fem pilarer: (i) Utvikling av superdatamaskiner som kan prosessere enorme mengder data, (ii) kunstig intelligens, (iii) cybersikkerhet og tillit, (iv) digital kompetanse, og (v) legge til rette for utstrakt bruk av teknologi i næringsliv og offentlig sektor. Les mer her.

COSME er EU-programmet for konkurransedyktighet for små – og mellomstore bedrifter (SMBer). COSME tar utgangspunkt i en markedssvikt-begrunnelse knyttet til SMBer og deres tilgang på finansiering. COSME søker å styrke næringslivets konkurransekraft gjennom bedre rammebetingelser, entreprenørskap, samt enklere tilgang på kapital. Dett er første gang Norge deltar. Les mer om Norges deltakelse her.

Norges deltakelse i EUs romprogrammer videreførers. Det gjelder for satellittnavigasjonssystemet Galileo. jordobservasjonssystemet Copernicus, og i programelementene Governmental Satellite Communications (GovSatcom) og Space Situational Awareness (SSA). 16 milliarder euro er satt av til EUs romprogrammer. Les mer her.