EU-programmer 2014-2020

untitled

Horisont 2020 – EUs program for forskning og innovasjon

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, med litt over 80 milliarder euro i tilgjengelige finansieringsmidler for perioden 2014-2020. Hensikten med programmet er å stimulere til økonomisk vekst og arbeidsplasser, samt møte de store samfunnsutfordringene Europa står ovenfor i dag (herunder; helse, aldring, energi, transport, osv.). Ønsket er å også fremme private investeringer til ulike prosjekter, som sammen med EU midlene skal fjerne barrierer for nyskaping, og gjøre Europa ledende innenfor innovasjon, forskning og teknologi.

Kontaktpunkt i Norge: Forskningsrådet


youth-erasmus

Erasmus+ – EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og sport 

Erasmus+ er EUs nye program for utdanning, opplæring, ungdom og sport i perioden 2014-2020, med et budsjett på ca. 14,7 milliarder euro. Erasmus+ slår sammen de syv tidligere utdanningsprogrammene (Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Aktiv ungdom, osv.), og økt læringsmobilitet, strategiske partnerskap, samt støtte til policyutforming for modernisering av europeiske utdanningssystemer er nøkkelområder. Programmet vil også ha et økt fokus på yrkesopplæring og idrettsområdet de kommende årene.

Norsk kontaktpunkt: Senter for internasjonalisering av utdanning


img_easi

EaSI – EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon

EaSI er tildelt om lag 726 millioner euro i finansieringsmidler for perioden 2014-2020. Dette programmet integrerer fellesskapets tidligere ordninger – Progress (program for sysselsetting og sosial solidaritet), EURES (den europeiske arbeidsformidlingstjenesten) og mikrofinansieringsmekanismen (Progress Microfinance) – og skal blant annet støtte tiltak som bidrar til enklere mikrofinansiering og tilrettelegging av arbeidstakeres geografiske mobilitet i EU. EaSI ønsker også å fremme et høyere sysselsettingsnivå, forbedre arbeidsvilkår, sikre sosial beskyttelse, bekjempe sosial utstøtning og fattigdom gjennom innovative tiltak.

Norsk kontaktpunkt for Eures: Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Norsk kontaktpunkt for Progress: Arbeids- og sosialdepartemenet


untitled

Health programme – EUs nye helseprogram

EUs nye helseprogram bygger på de tidligere helseprogrammene, og har et budsjett på ca. 449 millioner euro i perioden 2014-2020. Programmets prioritet vil være å gi støtte til prosjekter som blant annet bidrar til at EU-landene utvikler innovative og bærekraftige helsesystemer, øker tilgangen til bedre og tryggere helsetjenester for EU-borgere, bekjemper sykdom, og hindrer at helseproblemer i ett land ikke spres over landegrensene.

Det norske kontaktpunktet for dette programmet er: Helsedirektoratet


creative-europe_en

Creative Europe – EUs nye kultur- og mediaprogram

Creative Europe (Kreativt Europa) har et budsjett på ca. 1,45 milliarder euro i perioden 2014-2020, og er erstatteren til MEDIA, MEDIA Mundus og MEDIA Culture. Programmet ønsker å promotere mobilitet for europeiske kunstnere, bidra til å styrke den kreative industrien, samt bistå audiovisuelle kunstnere til å tilpasse seg en digital verden. Dette vil skje blant annet gjennom publikumsutvikling, spillutvikling, og co-produksjon i internasjonale filmprosjekter.

Kontaktpunkt i Norge: Kulturrådet


10000000000002510000034907A727D2.jpg

Consumer Programme – EUs forbrukerprogram

EUs forbrukerprogram har i perioden 2014-2020, et budsjett på ca. 189 millioner euro. Smart, bærekraftig og inkluderende vekst er det overordnede rammeverket, og ved å medvirke til vern om forbrukernes helse, sikkerhet, juridiske og økonomiske interesser, er målet å plassere deres rettigheter i sentrum av det indre marked. Programmet ønsker også å støtte opp om retten til utdanning, informasjon og organisering, samt integrering av forbrukerinteresser på ande politikkområder. Det vil derfor supplere, støtte og følge medlemsstatenes politikk på området.

Programmet er tilgjengelig for offentlige virksomheter, offentlige instanser, samt forbrukerorganisasjoner på nasjonalt, så vel som EU-nivå.

Det norske kontaktpunktet er: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.