SREs handlingsplan

Handlingsplan for Stavangerregionens Europakontor 2014-2015

Innledning

Handlingsplan for Stavangerregionens Europakontor (SrE) for perioden 2014-2015 tar utgangspunkt i i Strategi for Stavangerregionens Europakontor 2013-2020. Hensikten med handlingsplanen er å tydeliggjøre prioriteringer og innsatsområder for å bidra til forutsigbarhet og tydelighet.

2014 er et valgår i EU – nytt Europaparlament skal velges og ny Europakommisjon oppnevnes. I prinsippet lanseres få nye initiativ det kommende året. Dog presenteres EUs nye programperiode 2014-2020, EUs nye klima/energipakke 2030 før årsskiftet 2013-2014 og forhandlingene med USA om en handels- og investeringsavtale fortsetter. Videre er digitalisering høyt oppe på EUs dagsorden, og en rekke initiativ for å realisere et indre digitalt marked er planlagt fremover. I tillegg er bl.a. EUs avfallsdirektiv til revidering og EU jobber for å legge til rette for økt LNG-bruk i shipping.

Den økonomiske krisen er stabilisert. Arbeidet for å skape vekst og sysselsetting fortsetter innenfor EUs vekststrategi Europa 2020, der innovasjon er et nøkkelord og arbeidsmetoden i økende grad er triple helix-samarbeid. Den horisontale strategien legger også føringer på EUs nye programperiode 2014-2020 som er under utrulling. EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 er bl.a. rettet mot samfunnsutfordringer, næringsmuligheter og triple helix-partnerskap.

På denne bakgrunnen vil SrE ha fokus på følgende fagområder de to neste årene, hvor EUs arbeid omkring samfunnsutfordringer som helse/aldring og klima/energispørsmål vil få særlig oppfølging:

 • EUs helseplattform – strategiske satsninger knyttet til helse/aldring
 • Smart Cities – strategiske satsninger knyttet til energi/IKT/transport
 • Maritime tema – Strategiske prioriteringer/satsninger knyttet til Ocean Safety og Green Shipping
 • Synergier – europeisk dimensjon av regionens internasjonale nettverk
 • Utarbeiding av informasjons- og kommunikasjonsstrategi for SrE
 • Myndighetskontakt – UDs arbeidsgruppe for tidlig varsling av EØS-saker

Det europeiske innovasjonspartnerskapet for sunn og aktiv aldring (EIP AHA )og Smart Cities
Med utgangspunkt i Stavangerregionens medlemskap i det Europeiske innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring, vil det arbeides med å utnytte nettverks- lærings- og markedspotensialet for regionens aktører. Det vil arbeides med klima/energi-problematikk gjennom en Smart Cities-tilnærming (IKT, transport og energi ses i sammenheng). Et sentralt mål blir å hente inn prosjektfinansiering gjennom EUs programmer, primært gjennom Horisont 2020 på grunn av programmets omfang, tematiske innretninger og orienteringen mot triple helix-samarbeid.

 Europeisk dimensjon av internasjonale nettverk
Det vil også arbeides med den europeiske dimensjonen av internasjonale nettverk som Délice (mat) og World Energy Cities (energi). Samarbeidet med Esbjerg og Aberdeen om politikk og prosjekt i en europeisk kontekst vil prioriteres.

UDs arbeidsgruppe for tidlig varsling
Det er viktig at alle muligheter til medvirkning og dialog brukes, slik at regionens interesser gjøres kjent både i Brussel og Oslo. UDs nyopprettede arbeidsgruppe for tidlig varsling er en viktig mulighet for påvirkning og gjensidig dialog omkring regjeringens arbeid med EU/EØS-saker.

Informasjon og kommunikasjon
I den fasen kontoret er i, er det videre naturlig at struktur, prosess og arbeidsmetodikk får oppmerksomhet også den kommende toårs-periode. Videreutvikling av kommunikasjonsflater som hjemmesidene, samt systematisering og effektivisering av kontakten med partnerne gjennom blant annet Europanettverk blir viktig. For å bidra til helhet og konsistens i dette arbeidet, vil en kommunikasjons- og informasjonsstrategi bli utarbeidet. Kontorstrukturen med nye medarbeidere skal også konsolideres.

Mål og tiltak

Delmål 1 – Rammevilkår – SrE skal bidra til økt EU/EØS-kompetanse i regionen

 • Aktiv deltakelse i UDs arbeidsgruppe for tidlig varsling av EØS-saker

En mulighet for påvirkning og gjensidig dialog omkring regjeringens arbeid med EU/EØS-saker.

 • Europanettverket konsolideres og videreutvikles

Det nyopprettede Europanettverket der alle partnerne har en representant, må finne sin form slik at hensikten – gjensidig informasjonsflyt mellom kontoret og partnerne- realiseres. Det skal blant annet vurderes å etablere egne tematiske nettverk for eksempel skole/utdanningssektoren.

 • Hospiteringsordning systematiseres

Hospitantordning skal ha jevnlige utlysninger og definerte søknadskriterier. Hospitering bidrar til mer dybdekunnskap enn kortere seminarer og studieprogram og utgjør en ressurs for senderorganisasjon som får tilført verdifull kunnskap og erfaring. Et hospitantopphold skal tilrettelegges og er sånn sett krevende for kontoret. Samtidig bidrar en hospitant også med arbeidskraft og førstehånds kjennskap til senderorganisasjonen, hvilket er av stor nytte for SrE.

Delmål 2 – Læring og prosjekt – SrE skal bidra til bedre tjenester og produkter i regionen

 • Fasilitere strategiske satsninger knyttet til EIP AHA og Smart Cities

Satsningene er rettet inn mot sentrale utfordringer som Stavangerregionen står overfor mht helse/demografi og klima/energi/transport, og skaper muligheter for næringslivet og krever regionale partnerskap. Tema er høyt på EUs dagsorden, og mulighetene for næring, læring og prosjektsamarbeid er mange.

 • Fasilitere strategiske satsninger på det maritime området

Det skjer mye på det maritime området i EU-sammenheng, både knyttet til grønn transport og økt bruk av LNG, men også knyttet til sikkerhetsområdet. Kontoret vil bidra til at regionens aktører kobles på finansierings- og læringsmuligheter.

 • Europeisk dimensjon av regionens eksisterende, internasjonale nettverk

Regionale aktører deltar i flere internasjonale nettverk knyttet til næringsklynger som energi (World Energy Cities) og mat (Délice). Disse nettverkene kan brukes aktivt også i en europeisk kontekst, i politiske dagsorden så vel som i forbindelse med alliansebygging og prosjektsamarbeid.

 • Bistå Fylkeskommunen som er vara i styret til CPMR

Rogaland fylkeskommune er ved Ellen Solheim valgt til ny vararepresentant til styret i CPMR. Kontoret vil følge CPMRs dagsorden tettere og bistå i styremøtene ved behov.

 • Bistå Stavanger kommune i konsolideringen av sitt medlemskap i EUROCITIES

Medlemskap i EUROCITIES gir direkte tilgang til nettverk av fagpersoner i andre europeiske byer, til faglig sortert informasjon om EUs politikk og programmer, samt potensielle prosjektpartnere.

 Delmål 3: Profilering og interesser – SrE skal bidra til Stavangerregionen blir kjent som energisk, sunn og digital

 • Informasjons- og kommunikasjonsstrategi utvikles

For å skape en mest mulig enhetlig profil og for å nå ut til flest mulig, skal det lages en informasjons- og kommunikasjonsstrategi som også omfatter sosiale medier.

 • Gjennomføre to besøk årlig av junioreksperter fra DG Energy

SrE viderefører ordningen med å invitere junioreksperter fra DG Energy til Stavangerregionen for å etablere dialog med interessante europeiske aktører, samt muligens legge til rette for fremtidig arbeidsmobilitet i regionens favør. Delegasjonsbesøkene skjer i samarbeid med Statoil.

 • Deltakelse i Open Days

Stavangerregionens Europakontor vil sannsynligvis fortsette Nordsjøsamarbeidet omkring smart spesialisering. SrE ønsker å fortsette praksisen med å arrangere medlemsseminar i samarbeid med de andre norske regionskontorene under Open Days.

Delmål 4 – SrE skal være et bærekraftig kunnskaps- og kompetansesenter for regionen

 • Vurdere etablering av trainee-ordning

Innføring av trainee-ordning ville tilføre kontoret en verdifull arbeidsressurs. Kontoret vil legge frem aktuelle modeller i løpet av perioden.