Visjon og målsettinger

visjon

 SREs mål og tiltak

Stavangerregionens Europakontor skal være en døråpner for partnerne og andre aktører i regionen som søker kunnskap og muligheter i Europa. For å oppnå dette er dette er det definert fire delmål. For å nå delmålene, arbeides det i hovedsak langs fire akser: informasjon, kompetanseheving, kunnskapsutveksling og prosjektarbeid, samt profilering. Kontorets arbeid vil være orientert mot de muligheter og utfordringer Stavangerregionen til enhver tid har, her definert som strategiske innsatsområder.

Delmål 1: Rammevilkår
– SrE skal bidra til økt EU/EØS-kompetanse i regionen.

Rammevilkårene for næringslivet og i økende grad også forskningsmiljøene, betinges i stor grad av EØS-avtalen. Offentlig sektor påvirkes på omfattende vis av EU gjennom EØS-avtalen som innkjøper, arbeidsgiver, tjenesteprodusent og samfunnsutvikler. For å sikre at offentlige og private ressurser brukes mest mulig effektivt, er det essensielt å være tidlig informert om relevante prosesser og om mulig søke å medvirke i disse.

Tiltak:

 • Informere om endringer i avtaler og regelverk i EU/EØS som påvirker regionale aktører og søke å påvirke prosesser av særlig relevans for aktørene.
 • Utarbeide informasjons- og nyhetsmateriale av størst mulig relevans for medlemmene.
 • Hjemmesider, nyhetsbrev og andre former for nyhetsformidling gjennomgås.
 • Utarbeide effektive distribusjonssystemer
 • Trekke på EU/EØS kunnskap som fins hos KS, andre regionskontor og i det norske miljøet forøvrig
 • Legge til rette for deltakelse i europeiske fagnettverk

Kunnskaps- og kompetansehevingstiltak skal tilbys:

 • SrE lager skreddersydde program for medlemmer som ønsker å lære om EU/EØS og oppdatere seg på sitt fagområde
 • medlemmene tilbys kursing i EU/EØS, av SrE eller samarbeidspartnere
 • hospitering fra medlemmene – tentativt to opphold i året

Delmål 2: Læring og prosjekt
– SrE skal bidra til bedre tjenester og produkter i regionen.

Stavangerregionen står overfor mange av de samme problemstillingene som andre europeiske aktører. Stavangerregionens aktører – innenfor kunnskapssektoren og det offentlige, og i økende grad også næringslivet- vil ha stort utbytte av erfaringsutveksling og prosjektsamarbeid for å kunne tilby stadig bedre og mer ressurseffektive tjenester og produkter.
EØS-avtalen byr på muligheter for norske aktører til å delta i EUs forskjellige programmer. Ulike internasjonale nettverk tilbyr plattformer for informasjon og erfaringsutveksling, og utgjør dessuten ofte en arena for prosjektutvikling og – søknad. Kontoret skal informere om muligheter for finansiering og samarbeid, og fungere som fasilitator, bl.a. gjennom hospitantordningen.

Tiltak:

 • Bidra til økt deltakelse i internasjonale prosjekter, med og uten EU-finansiering
 • Assistere i prosjektutvikling og partnersøk
 • Tilby prosjektutviklingskurs, gjerne i samarbeid med andre aktører
 • Bidra til økt kunnskap om EUs programmer og finansieringsmuligheter
 • Aktiv nettverksbygging i formelle og uformelle fora
 • Legge til rette for at medlemmene deltar i fagnettverk

Delmål 3: Profilering og interesser
– SrE skal bidra til Stavangerregionen blir kjent som Europas energihovedstad.

SrE skal bidra til å gjøre Stavangerregionen kjent overfor EU-institusjonene og andre aktører på nasjonalt og europeisk nivå, inkludert regioner av strategisk interesse. For at regionen skal kunne tiltrekke seg nødvendig kompetanse, investeringer og besøk, må regionen og dens fortrinn og kvaliteter gjøres kjent.

Tiltak:

 • SrE skal bidra i samarbeid og nettverk som synliggjør regionen
 • SrE brukes som utstillingsvindu for regionen og regionens produkter og kvaliteter.
 • SrE skal i all kommunikasjon opptre gjenkjennbart og tydelig.
 • SrE skal i samarbeid med medlemmene definere et slagord som for eksempel «Stavanger gives you energy», utarbeide promoteringsmateriale og definere et enhetlig budskap når Stavangerregionen og kontoret presenteres i europeisk sammenheng.
 • SrE skal bidra til at Stavanger blir kjent som The Energy Capital of Europe i betydningen (det vi lever av – næringsdimensjonen, og det vi lever for – livskvalitet)
 • SrE skal bidra til å fremme budskap av strategisk interesse for medlemmene. Eksempelvis Stavangerregionen som «Scandinavian Hub» for logistikk og gods på sjø fra/til kontinental Europa og Storbritannia, og at regionen blir kjent for sitt sterke petromaritime miljø.
 • SrEs hjemmesider skal brukes som utstillingsvindu, men også kilde til praktisk informasjon nødvendig for de som ønsker investere og bo i regionen.
 • Videreføre praksis med trainee-besøk fra DG energi, og søke å definere lignende strategiske innsatser.

Delmål 4: SrE skal være et bærekraftig kunnskaps- og kompetansesenter for regionen.

Kontoret skal samle kompetanse og kunnskap om EU, EØS og Europa som gjør regionen bedre i stand til å nå sine mål. Høyt kompetente medarbeidere er en forutsetning for dette, og forsterkninger av personell i form av en trainee-ordning kan gi en positiv gevinst både for regionen og kontoret i Brussel. Kontoret skal være bærekraftig, gjennom systematisk samling av kunnskap, informasjon og arbeidsmetodikk.

Tiltak:

 • Det utarbeides maler, oversikter og beskrivelser av arbeidsmetodikk ved kontoret.
 • Det opprettes felles arkiverings- og arbeidsflater mellom SrE og hjemmesekretariatet i GS og med mulighet for deling med foreningens organer.
 • Personalet deltar i kompetansehevingstiltak
 • De ansatte ved SrE i Brussel foretar regelmessige hjemmebesøk
 • Det etableres en trainee-ordning på kontoret i Brussel