Europakommisjonen forenkler statsstøtteregelverket

17. mai la Europakommisjonen frem et nytt og forenklet regelverk for statsstøtte som omfatter havner og flyplasser, kulturprosjekter og distriktsområder. Det vil nå bli enklere for medlemslandene å innvilge statsstøtte til mindre prosjekter uten å søke forhåndsgodkjennelse fra Brussel.

Gjennom det nye regelverket vil nasjonale myndigheter kunne investere i, og subsidiere, regionale flyplasser som har færre enn 3 millioner reisende per år, uten å varsle Europakommisjonen om dette. Dette vil omfatte rundt 420 flyplasser i EU, hvorav 90 befinner seg i Norden, og utgjør rundt 13% av den samlede flytrafikken. Medlemslandene vil også kunne dekke driftskostnadene for flyplasser med færre enn 200 000 reisende årlig. Regelverket påvirker ikke øvrige flyplasser i EU.

De nye reglene vil også gjelde investeringer på inntil 150 millioner euro for europeiske havner langs kysten, og inntil 50 millioner euro for innlandshavner.

Endringene i statsstøtteregelverket vil bli innlemmet i EØS-avtalen og blir gjeldende for Norge fra EØS-komitévedtaket er fattet og den nødvendige forskriftsendringen i Norge trer i kraft.

Europakommisjonens pressemelding kan leses her. Se også omtale hos nettavisen Euractiv.