Members

Medlemmer

Stavangerregionens Europakontor (SrE) er en forening av og for medlemmer. Vår medlemsmasse består av aktører både fra offentlig og privat sektor, samt akademia og forskningsinstitusjoner i Rogaland.

Rogaland er landets viktigste industrifylke, en posisjon vi har hatt siden midt på 1990-tallet. Våre medlemmer Lyse, Stiim Aqua Cluster og Stavanger havn er sentrale i Rogalands industriposisjon.

Rogaland er også en arena for forskningsaktiviteter knyttet til sjømat og landbruk, teknologi og bærekraftige løsninger, med Universitetet i Stavanger, NORCE og Høgskulen på Vestlandet i spissen. Stavanger universitetssjukehus har også lang erfaring innen helserelatert forskning på medisin, helsevesen, velferd og helseteknologi.

Smartby-segmentet står sterkt i Rogaland med Nordic Edges årlige smartbykonferanse, og Stavanger-kommunes sterke satsning.

Dette er bare noe av hva våre medlemmer kan tilby.

The Stavanger Region European Office (SrE) is an organisation by and for its members. Our member base consists of stakeholders from both public and private sectors, as well as academia.

Rogaland is the country’s most important industrial county, a position we have held since the mid-1990s. Our members Lyse, Stiim Aqua Cluster, and the Port of Stavanger are central to Rogaland’s industrial position.

Rogaland is also an arena for research activities related to seafood and agriculture, technology, and sustainable solutions, with the University of Stavanger, NORCE, and the University College of Western Norway at the forefront. Stavanger University Hospital also has extensive experience in research on medicine, health care, and health technology.

The smart city segment is strong in Rogaland with Nordic Edge’s annual smart city conference and Stavanger municipality’s commitments.

This is just a little part of what our members can offer!