Western Norway University of Applied Sciences

Høgskulen på Vestlandet

About us

Om

Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble opprettet i 2017 som en av Norges største utdanningsinstitusjoner med 16 000 studenter. Høyskolen har campus over hele Vestnorge – i Bergen, Førde, Sogndal, Stord og Haugesund. Ved siden av å være en utdanningsinstitusjon er HVL en ambisiøs forskningsinstitusjon. Forskningsområdene inkluderer helse, helseteknologi, innovasjon og implementering, energi og miljø, bærekraftige samfunn og havteknologi.Teknologi og bærekraftig utvikling er prioriteringer i det internasjonale arbeidet.

HVL har erfaring fra en rekke EU-prosjekter. For eksempel, fikk HVL tilslag for sitt EU-prosjekt EEARdata, der et økosystem for deling av forskningsdata innenfor fornybar energi skal utvikles. Et av målene er å oppnå økt energiforskning ved å ta i bruk åpne databaser. HVL har også vært vertskap for DISH (Digital & Innovation Skills Helix in Health), finansiert under EU sitt Erasmus + program. I løpet av de tre årene DISH-prosjektet skal vare, skal blant annet hvilke digital kompetanse som trengs for å handtere konsekvensene av digitalisering av helsevesenet undersøkes.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) was established in 2017 as one of Norway’s largest educational institutions with 16,000 students. The university has campuses all over Western Norway – in Bergen, Førde, Sogndal, Stord and Haugesund. In addition to being an educational institution, HVL is an ambitious research institution. The research areas include health, health technology, innovation and implementation, energy and the environment, sustainable societies, and marine technology. Technology and sustainable development are priorities in their international work.

HVL has experience from several EU projects. For example, HVL received funding for its EU project EEARdata, where an ecosystem for sharing research data within renewable energy will be developed. One of the goals is to achieve increased energy research by using open databases. HVL has also hosted DISH (Digital & Innovation Skills Helix in Health), funded under the EU’s Erasmus + program. During the three years the DISH project will last, the digital competence needed to handle the consequences of digitisation of the health care system will be investigated.