Priorities

Prioriteringer

«Stavangerregionens Europakontor
skal gjøre europeiske impulser til regional styrke»

Innledning | Introduction

Stavangerregionens Europakontor (SrE) ble etablert høsten 1993 og er en forening opprettet i samarbeid mellom partene fra offentlig sektor, kunnskapsmiljøet og næringsliv i Rogaland. Kontoret skal tjene regionens og medlemmenes interesser. Gjennom internasjonal tilstedeværelse og kompetanse skal SrE bidra til nytenkning og verdiskaping i Rogaland. Et sentralt mål er å bidra til vekst og utvikling av regionens næringsliv, nye og bedre tjenester i offentlig sektor og kunnskapsutvikling- og deling som kommer hele regionen til gode. Kontoret skal primært løfte frem prosjekter som bringer sammen næringsliv, FoU-sektor og offentlige myndigheter. Innsatsen skal fokusere på utvalgte, strategiske områder.

EU er Norges desidert største handelspartner. EØS-avtalen definerer i stor grad rammebetingelser for norsk handel og næringsliv, og påvirker offentlig sektor og forskningsmiljøene. Rogaland har en åpen økonomi og er en europeisk og internasjonal aktør. Gjennom tilstedeværelse i Brussel er regionen i nærheten av EU-institusjonene, og sikrer et bredt kontaktnett av offentlige og private aktører på europeisk, nasjonalt og regionalt nivå.

Arbeidet ved SrE er forankret i sjuårige strategidokument. I 2021 oppdateres strategien for å reflektere utviklingen i EU og i Rogaland, og for å stadfeste visjonene for videre arbeid i Brussel hvor ny direktør kom på plass i 2020. Strategien har et relativt langt tidsperspektiv og vil derfor bli operasjonalisert gjennom kontorets to-årlige handlingsplaner.

The Stavanger Region European Office (SrE) was established in the fall of 1993 as an association formed in collaboration between public sector parties, academic environments, and businesses in Rogaland. The office is dedicated to serving the interests of the region and its members. Through international presence and expertise, SrE aims to foster innovation and value creation in Rogaland. A key objective is to contribute to the growth and development of the region’s business sector, new and improved public sector services, and the development and sharing of knowledge that benefits the entire region. The office primarily focuses on projects that bring together the business sector, research and development, and public authorities. The effort will focus on selected strategic areas.

The EU is Norway’s largest trading partner by far. The EEA Agreement largely defines the framework conditions for Norwegian trade and business, influencing the public sector and research environments. Rogaland has an open economy and is a European and international actor. By being present in Brussels, the region is close to EU institutions and ensures a wide network of public and private actors at European, national, and regional levels.

The work at SrE is anchored in seven-year strategic documents. In 2021, the strategy is updated to reflect developments in the EU and Rogaland, and to reaffirm the visions for further work in Brussels, where a new director took office in 2020. The strategy has a relatively long-term perspective and will therefore be operationalized through the office’s biennial action plans.

Strategiske innsatsområder

Smart Cities

Fremtidsretta samfunn

Energy

Energi

Health and welfare

Helse og velferd

Maritime Industry

Maritim næring

Sustainable food

Bærekraftig mat

Kontorets arbeid vil være orientert mot de muligheter og utfordringer Rogaland og EU til enhver tid står overfor, og disse vil definere SrEs strategiske innsatsområder.

EU har en målsetning om å være klimanøytralt innen 2050. For å gjenreise Europa etter pandemien og takle de store klimautfordringene, er Horisont Europa et viktig verktøy hvor EU har viet betydelige pengesummer. Den grønne omstillingen, innen alle samfunnsområder, vil derfor være en gjennomgående rød tråd i kontorets arbeid de neste sju årene.

Den grønne omstillingen skal ikke bare redusere klimagassutslipp, men har også som mål å gi økt verdiskaping og skape nye arbeidsplasser. Innovasjon og teknologiutvikling er viktig for overgangen til et nullutslippssamfunn, og det grønne skiftet krever en ny type sektorovergripende kompetanse på teknologi, systemer og samspill.

Et bredt partnerskap, ikke bare mellom næringsliv, kommuner og regioner, men også med innbyggerne og sivilsamfunnet for øvrig, vil være en nødvendig forutsetning. Videre er innovasjon og digitalisering tverrgående prioriteringer med avgjørende betydning for det grønne skiftet og fremtidens kunnskapssamfunn. For å sikre fortsatt verdiskaping, vil stimulering av forskning, innovasjon og utvikling i næringslivet, samt oppbygging av gode kompetansemiljøer være avgjørende.

The office’s work will be oriented towards the opportunities and challenges that Rogaland and the EU face at any given time, and these will define SrE’s strategic focus areas.

The EU aims to be climate-neutral by 2050. To rebuild Europe after the pandemic and address major climate challenges, Horizon Europe is a crucial tool where the EU has dedicated significant financial resources. The green transition, across all societal sectors, will therefore be a consistent theme in the office’s work for the next seven years.

The green transition aims not only to reduce greenhouse gas emissions but also to increase value creation and generate new jobs. Innovation and technology development are crucial for the transition to a zero-emission society, and the green shift requires a new type of cross-sectoral expertise in technology, systems, and interactions.

A broad partnership, not only between businesses, municipalities, and regions, but also with citizens and the wider civil society, will be a necessary prerequisite. Moreover, innovation and digitalization are cross-cutting priorities that are crucial for the green shift and the future knowledge society. To ensure continued value creation, stimulating research, innovation, and development in the business sector, as well as building strong competence environments, will be essential.

Med utgangspunkt i regionens fortrinn og utfordringer, vil SrE jobbe aktivt med å styrke regionen, med fokus på:

Smart Cities

Fremtidsretta samfunn

Horisont 2020-prosjektet Triangulum, som ble formidlet via SrE, ble avsluttet i 2020. Prosjektet har hatt ringvirkninger for hele regionen, og har både direkte og indirekte lagt til rette for en rekke nye EU-prosjekter. Nordic Edge Expo oppsto i kjølvannet av Triangulum-prosjektet og har blitt Nordens største smartbykonferanse på få år.

Behovet for omstilling og klimanøytrale løsninger er økende. Regionen vil gjøre lurt i å bruke tidligere erfaringer og kunnskap innen smartbysegmentet for å finne gode løsninger på nåværende og fremtidige samfunnsutfordringer innen transport og mobilitet, infrastruktur og digitalisering, sett i sammenheng med EUs prioriteringer og grønne vekststrategi. Regionens forankring innen smartby er et fortrinn, der smartsatsing er ansett som en forutsetning for å bli klimanøytral innen 2050.

Kunnskapsmiljøene spiller en viktig rolle i satsingen på sunne, fremtidsrettede samfunn. Regionens aktører fra UH- og instituttsektoren bedriver i dag viktig arbeid med forskning på — og utvikling av — nye, bærekraftige løsninger, i tett samarbeid med regionens offentlige aktører og næringsliv. I arbeidet med å møte fremtidens samfunnsutfordringer vil det derfor være viktig å bygge videre på det gode, tverrsektorielle forsknings- og innovasjonssamarbeidet i regionen.

The Horizon 2020 project Triangulum, facilitated through SrE, concluded in 2020. The project has had significant impacts across the entire region, facilitating both directly and indirectly a number of new EU projects. Nordic Edge Expo emerged in the wake of the Triangulum project and has become the largest smart city conference in the Nordics within a few years.

The need for transformation and climate-neutral solutions is increasing. The region would be wise to utilize past experiences and knowledge within the smart city segment to find good solutions for current and future societal challenges in transportation and mobility, infrastructure, and digitalization, in alignment with EU priorities and the green growth strategy. The region’s grounding in smart cities is an advantage, where smart initiatives are considered a prerequisite for achieving carbon neutrality by 2050.

Knowledge environments play a crucial role in the push for healthy, future-oriented societies. Today, regional actors from the higher education and research institute sector are conducting important work in researching and developing new, sustainable solutions, in close cooperation with the region’s public actors and business community. In addressing future societal challenges, it will therefore be important to continue building on the strong, cross-sectoral research and innovation collaboration in the region.

Energy

Energi

Rogaland er en av Europas energiregioner, og har verdensledende teknologimiljø innen en rekke felt. Energi er regionens hovednæring og den har et stort potensial for videreutvikling innen fornybar energi som bl.a. vannkraft, havvind og hydrogen, både på operatør- og leverandørsiden.

Regionen er derfor godt rustet til å ta en ledende rolle i det grønne energiskiftet. SrE skal støtte regionens arbeid på dette feltet ved å informere om interessante europeiske muligheter for samarbeid, både for energihovedstaden og for Rogaland som «energiregion».

Utviklingen av lav- og nullutslippsteknologier og prosjekter har kommet godt i gang i Rogaland, noe som gir grunn til optimisme når det gjelder å sikre regionens fremtidige posisjon innen fornybar energi.

Rogaland is one of Europe’s energy regions and possesses world-leading technology environments in various fields. Energy is the region’s primary industry, and it holds significant potential for further development in renewable energies such as hydropower, offshore wind, and hydrogen, both on the operator and supplier sides.

The region is thus well-equipped to take a leading role in the green energy transition. SrE will support the region’s efforts in this field by informing about interesting European opportunities for collaboration, for both the energy capital and for Rogaland as an “energy region.”

The development of low and zero-emission technologies and projects is well underway in Rogaland, which gives reason for optimism regarding securing the region’s future position in renewable energy.

Health and welfare

Helse og velferd

I møte med økt ressursbehov knyttet til en aldrende befolkning og helseutfordringer forøvrig, kan utvikling av ny og bedre velferdsteknologi representere en viktig mulighet for regionen. Slik teknologi vil kunne gi økt livskvalitet til pasienter og de eldre.

Et virkemiddel i dette arbeidet kan være økt deltakelse i europeiske helseprosjekter, samt erfarings- og kunnskapsutveksling med andre europeiske helseregioner. Dette kan på sikt føre til ressurssparing og effektivisering i helsesektoren, noe som er spesielt viktig for kontorets medlemmer med interesser på helsefeltet.

Det er et behov for økt samarbeid mellom de forskjellige helseaktørene, og målet bør være skape et helhetlig helseøkosystem i Rogaland.

Facing increased resource needs related to an aging population and other health challenges, the development of new and improved welfare technology could represent an important opportunity for the region. Such technology could enhance the quality of life for patients and the elderly.
One means to this end could be increased participation in European health projects, as well as experience and knowledge exchange with other European health regions. This could ultimately lead to resource savings and efficiencies in the healthcare sector, which is particularly important for office members with interests in the health field.
There is a need for increased cooperation among various health actors, and the goal should be to create a comprehensive health ecosystem in Rogaland.

Maritime Industry

Maritim næring

Regionen har noen av landets sterkeste miljøer innen maritime næringer, med særlig tyngde innen petromaritim virksomhet.

Denne næringen består av til dels overlappende bransjer; shipping, verftsindustri, skipsutstyrsindustri og offshore, med økt relevans for det fornybare segmentet.

SrE vil følge utviklingen og støtte medlemmer og partnere gjennom informasjonsarbeid, og fagrapporter ved forespørsel.

The region has some of the country’s strongest environments in the maritime industries, particularly in petromaritime activities.

This industry consists of partially overlapping sectors; shipping, shipyard industry, ship equipment industry, and offshore, with increasing relevance for the renewable segment.

SrE will follow the development and support members and partners through information work, and professional reports upon request.

Sustainable food

Bærekraftig mat

SrE ønsker å bygge opp under Rogalands posisjon som matfylke.

Matnæringen i regionen står sterkt og er viktig for den nasjonale matsikkerheten. Innenfor landbruket er regionen ledende med over 20 prosent av husdyrholdet i landet og en betydelig produksjon i veksthusnæringen. Akvakulturnæringen er voksende og har forskningsmiljøer som er verdensledende på sine områder.

EUs jordbruksstrategi under Green Deal, Farm2Fork, vil legge føringer for utlysninger innenfor landbruk og matproduksjon. Nøkkelord her er sirkulærøkonomi, bærekraftig landbruk, reduksjon av matsvinn og bioøkonomi.

SrE aims to support Rogaland’s position as a leading food county.

The food industry in the region is strong and crucial for national food security. Within agriculture, the region leads with over 20 percent of the country’s livestock and significant production in greenhouse farming.

The aquaculture industry is growing and has research environments that are world leaders in their fields. The EU’s agricultural strategy under the Green Deal, Farm2Fork, will set the guidelines for calls for proposals in agriculture and food production. Key terms here include circular economy, sustainable agriculture, reduction of food waste, and bioeconomy.

Videre i strategien

Rogaland mot 2028

Pandemien har gitt store negative utslag for mange bedrifter i regionen, men det skjer mye positivt innen bærekraft, energi, teknologi, helse, m.m. Hvordan pandemien utvikler seg, og hvordan samfunnet på sikt normaliseres, vil påvirke utviklingen i de ulike sektorene. Det er rimelig å anta at de neste årene fortsatt vil være preget av usikkerhet, men bedrifter i Rogaland skiller seg ut fra andre regioner, da de ser på fremtiden med mer optimisme.

Samtidig opplever Rogaland på lik linje med resten av Europa økt global konkurranse, utfordringer knyttet til energi-, natur– og klimaspørsmål, samt demografi. Eldre lever lenger og regionen vil derfor ha behov for økt arbeidskraft i pleie- og omsorgssektoren, noe som fordrer økt satsing på velferdsteknologi og digitale helsetjenester.

De utfordringene vi står overfor nå og i tiden som kommer vil kreve nye løsninger. Dette vil medføre inngripende endringer som vil utfordre etablerte forretningsmodeller og tankemønstre. Rogaland er Norges petroleumsfylke, med hovedtyngden av sysselsettingen i leverandørindustrien. Næringslivet er i stor grad knyttet til petroleumssektoren, der to tredjedeler av de 30 største virksomhetene er direkte relatert til olje og gass. Det vil være viktig å styrke regionens omstillingsevne og få et mer diversifisert næringsgrunnlag og mer nyskaping. Regionen vil være tjent med å utnytte konkurranse- og kunnskapsfortrinnene regionen besitter, som teknologiutvikling, «first mover»- erfaring, og ikke minst, samarbeidskulturen mellom offentlig sektor, næringsliv og akademia.

For å trekke kompetanse til regionen, må Rogaland fremstå som en attraktiv bo- og arbeidsregion. Det vil derfor være viktig å fortsette med satsningen på offentlig transport og alternative fremkomstmidler, infrastruktur til vei og til sjøs, og gode tjenestetilbud. For at næringslivet skal være konkurransedyktig, må det satses strategisk innenfor kunnskapsøkonomien i samarbeid med FoU-miljøene og offentlig sektor. Målet for Rogaland bør være å legge til rette for innovativ, kunnskapsbasert og bærekraftig, grønn vekst, hvilket sammenfaller med målene i EUs grønne vekststrategi, heretter omtalt som «European Green Deal».

The pandemic has had severe negative effects on many businesses in the region, but there are many positive developments within sustainability, energy, technology, health, and more. How the pandemic evolves and how society eventually normalizes will impact the development of various sectors. It is reasonable to assume that the coming years will still be marked by uncertainty, but businesses in Rogaland stand out from other regions as they view the future with more optimism.

At the same time, Rogaland, like the rest of Europe, faces increased global competition, challenges related to energy, nature, climate issues, and demographics. With the elderly living longer, the region will therefore need more workforce in the care and welfare sector, which requires increased focus on welfare technology and digital health services.

The challenges we face now and in the future will require new solutions. This will entail sweeping changes that will challenge established business models and mindsets. Rogaland is Norway’s petroleum county, with the majority of employment in the supplier industry. The business sector is largely tied to the petroleum sector, where two-thirds of the 30 largest companies are directly related to oil and gas. It will be important to strengthen the region’s ability to adapt and achieve a more diversified economic base and more innovation. The region would benefit from leveraging competitive and knowledge advantages such as technology development, “first mover” experience, and, not least, the collaboration culture between the public sector, business, and academia.

To attract expertise to the region, Rogaland must present itself as an attractive living and working region. Therefore, it will be important to continue the investment in public transport and alternative means of transportation, infrastructure for roads and by sea, and quality service offerings. To remain competitive, the business sector must strategically invest in the knowledge economy in collaboration with R&D environments and the public sector. The goal for Rogaland should be to facilitate innovative, knowledge-based, and sustainable, green growth, which aligns with the goals of the EU’s green growth strategy, hereinafter referred to as the “European Green Deal.”

Muligheter i EU og Europa

European Green Deal

Mange regioner i Europa står overfor de samme utfordringene som Rogaland, og dette gjenspeiler EUs politikk og programmer frem mot 2027. EU tar sikte på å løse samfunnsutfordringene vi står overfor gjennom forskning og innovasjon, der samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og kunnskapsmiljøer fortsatt vil være svært viktig.

EUs grønne vekststrategi har som overordnet mål at Europa blir verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050. European Green Deal beskrives som en viktig del av Europakommisjonens strategi for å implementere FNs bærekraftsmål fram mot 2030.

For at Europa skal bli klimanøytralt, må flere tverrsektorielle samfunnsutfordringer løses, derav utfordringer knyttet til mindre forurensning og lavere klimagassutslipp, bedre helse, økt livskvalitet og nye arbeidsplasser, overgang til en sirkulær økonomi, bærekraftig matproduksjon og miljøvennlig transport.

EUs European Green Deal har ti handlingspunkter, der det vil komme initiativ, handlingsplaner og strategier som vil danne grunnlaget for ny lovgivning for å nå målene. Alt EU foretar seg i tiden som kommer vil være rettet mot å nå målet om et klimanøytralt kontinent innen 2050.

Many regions in Europe face the same challenges as Rogaland, and this is reflected in the EU’s policies and programs moving towards 2027. The EU aims to address the societal challenges we face through research and innovation, where collaboration between governments, businesses, and knowledge environments will continue to be very important.

The EU’s green growth strategy has the overarching goal of making Europe the world’s first climate-neutral continent by 2050. The European Green Deal is described as a crucial part of the European Commission’s strategy to implement the UN’s sustainability goals towards 2030.

For Europe to become climate-neutral, several cross-sectoral societal challenges must be addressed, including issues related to reducing pollution and greenhouse gas emissions, improving health, enhancing quality of life, and creating new jobs, transitioning to a circular economy, sustainable food production, and eco-friendly transportation.

The EU’s European Green Deal has ten action points, which will introduce initiatives, action plans, and strategies that will form the basis for new legislation to achieve these goals. Everything the EU undertakes in the coming years will be aimed at achieving the goal of a climate-neutral continent by 2050.

Horisont Europa

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, gjenspeiler samfunnsutfordringene til EU, og skal være et instrument til å finne løsninger på disse gjennom partnerskap og samarbeid på tvers av Europa. Programmets prioriteringer er i tråd med EUs Green Deal.

For å utnytte mulighetene som finnes i Horisont Europa, er det viktig å forme trippel/kvadruppel helix-partnerskap lokalt, og posisjonere seg allerede før nye utlysninger publiseres.

Nytt for Horisont Europa er satsningen på fem såkalte «missions», eller samfunnsoppdrag: kreft, tilpasning til klimaendringer, sunne hav, kystområder og vassdrag, klimanøytrale og smarte byer, og jordhelse og mat, som alle er relevante for regionen.

Norge deltar dessuten i flere andre programmer, som for eksempel Erasmus+, Digital Europe, Kreativt Europa m. fl. Det er store muligheter for å finne EU-programmer som sammenfaller med tema som er aktuelle for kontorets medlemmer og partnere.

EU har vedtatt et historisk stort langtidsbudsjett for perioden 2021-2027, der Horisont Europa kan trumfe med verdens største forskning- og innovasjonsbudsjett.

The EU’s framework program for research and innovation, Horizon Europe, reflects the societal challenges of the EU and aims to be an instrument for finding solutions through partnerships and collaboration across Europe. The program’s priorities align with the EU’s Green Deal.

To take advantage of the opportunities offered by Horizon Europe, it is important to form local triple/quadruple helix partnerships and position oneself ahead of new calls for proposals. New in Horizon Europe is the focus on five so-called “missions” or societal mandates: cancer, adaptation to climate change, healthy seas, coastal areas and inland waters, climate-neutral and smart cities, and soil health and food, all of which are relevant for the region.

Norway also participates in several other programs, such as Erasmus+, Digital Europe, Creative Europe, and others. There are significant opportunities to find EU programs that align with themes relevant to the office’s members and partners.

The EU has adopted a historically large long-term budget for the period 2021-2027, where Horizon Europe boasts the world’s largest research and innovation budget.