Priorities

Prioriteringer

Smart City

Fremtidsretta samfunn

Behovet for omstilling og klimanøytrale løsninger er økende. Regionens erfaring og kunnskap innen smartbysegmentet er et godt utgangspuknt for å finne gode løsninger på nåværende og fremtidige samfunnsutfordringer.

The need for change and climate-neutral solutions is increasing. The region’s experience and knowledge within the smart city segment is a good starting point for finding good solutions to current and future societal challenges.

Energy

Energi

Rogaland er en av Europas energiregioner, og har verdensledende teknologimiljø innen en rekke felt. Energi er regionens hovednæring og den har et stort potensial for videreutvikling innen fornybar energi som bl.a. vannkraft, havvind og hydrogen, både på operatør- og leverandørsiden.

Rogaland is one of Europe’s “energy regions” and has a world-leading technology environment in several fields. Energy is the region’s main industry, and it has great potential for further development in renewable energy, such as hydropower, offshore wind and hydrogen, both on the operator and supplier side.

Health and welfare

Helse og velferd

I møte med økt ressursbehov knyttet til en aldrende befolkning og helseutfordringer for øvrig, kan utvikling av ny og bedre velferdsteknologi representere en viktig mulighet for regionen. Slik teknologi vil kunne gi økt livskvalitet til pasienter og de eldre.

In the face of increased resource needs related to an aging population and health challenges in general, the development of new and better welfare technology can represent an important opportunity for the region. Such technology will be able to provide an increased quality of life for patients and the elderly.

Maritime Industry

Maritim næring

Regionen har noen av landets sterkeste miljøer innen maritime næringer, med særlig tyngde innen petromaritim virksomhet.

The region has some of the country’s strongest environments in maritime industries, with particular emphasis on petromaritime activities.

Sustainable food

Bærekraftig mat

Matnæringen i regionen står sterkt. Innenfor landbruket er regionen ledende med over 20 prosent av husdyrholdet i landet og en betydelig produksjon i veksthusnæringen. Akvakulturnæringen er voksende og har forskningsmiljøer som er verdensledende på sine områder.

The Food Industry in the region is strong. The region is leading in Norway with over 20 percent of livestock and significant production in the greenhouse industry. The aquaculture industry is growing and has research environments that are world leaders in their fields.