Municipality of Time

Time kommune

About us

Om

Population: 19.335 | Area: 183,19 km2

Time kommune ligger midt på Jæren, og regionbyen Bryne er senter i kommunen.

Time er en stor landbrukskommune, med ei landbruksnæring som investerer og satser på framtiden innen matproduksjon. Landbruksnæringen er utgangspunkt for etablering av framtidsretta teknologimiljø med høy kompetanse på mange felt. I tillegg har Time et variert næringsliv, med sysselsatte innen industri, varehandel, hotell og restaurant.

Regionale løsninger, digitale hjelpemidler og bærekraft er prioriterte områder.

Time municipality is located in the middle of Jæren, and the regional town of Bryne is the center of the municipality.

Time is a large agricultural municipality, with an agricultural industry that invests in the future of food production.The agricultural industry is the starting point for the establishment of a future-oriented technology environment with high competence in many fields. In addition, Time has a varied business community, with employees in industry, retail, hotels, and restaurants.

Regional solutions, digitalisation and sustainability are prioritised areas.