EUs lavutslippsstrategi mot 2050

1022097482_7180c6abce_o

Kommisjonen vedtok onsdag en ny langsiktig strategi for et karbonnøytralt EU innen 2050. Strategien framhever at EU ønsker å ta en lederrolle i klimapolitikken og at Unionen ønsker å være ledende innen lavutslippsteknologier. Målet er at strategien kan fortsette å skape vekst og modernisere EUs økonomi.

Strategien fra Kommisjonen er i overensstemmelse med Paris-avtalen. Alle land som har signert Paris-avtalen har bundet seg til et mål om å holde temperaturøkningen under 2 grader celsius. For å nå dette målet, må EU som står for cirka 10 prosent av alle klimagassutslipp, bli karbonnøytralt innen 2050.

Store tiltak må gjennomføres

For å kunne oppnå dette målet må EU gjennomføre store tiltak innenfor alle sektorer. EU må for eksempel tilnærmet stoppe import av fossile energikilder, slik som kull, olje og gass. Samtidig må transportsystemet endres, utslipp fra kjøretøy må drastisk reduseres og bruken av offentlig transport må økes. I tillegg må ny teknologi utvikles innenfor karbonfangst og det må utvikles flere karbonsluk.

Europeiske byer må også endres, digitalisering og smart-by løsninger må utnyttes på en bedre måte. Innbyggere må i større grad utnytte multimodale transportmidler, slik som offentlig transport og sykkel.

EUs lavutslipsstrategi har stor støtte fra befolkningen. I en meningsmåling utført i november 2018, svarte 93 prosent av de spurte at de er bekymret for klimaendringer. I tillegg svarte 85 prosent av de spurte at kampen mot klimaforandringene må økes. EUs befolkning er også positive til at fornybare energikilder kan gjøre den europeiske økonomien mer konkurransedyktig.

Kommisjonens lavutslippsstrategi skal nå diskuteres av Rådet og Europaparlamentet. Utslippsstrategien vil videre bli diskutert under Det europeiske råds toppmøte 9. mai i Sibiu.