HK-Dir Søkjarseminar for utlysing i treparts bransjeprogram 2023Where? Online

When? March 15, 2023 12:30 pm

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) lyser ut 60 millionar kroner i tilskot gjennom treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. Onsdag 15. mars kl. 12.30 arrangerer vi digitalt søkjarseminar for opplæringstilbydarar som søkjer tilskot gjennom denne ordninga. Utlysinga blir presentert og spørsmål blir svara på.

Program for seminaret: 

 • Generell informasjon om treparts bransjeprogram og årets utlysing 
 • Kort informasjon om utlysinga ved kvart bransjeprogram 
 • Praktisk informasjon om å søkje på tilskotsordninga 
 • Gjennomgang av ny budsjettmal (nytt av året) 
 • Open del med moglegheiter for spørsmål 

Fakta: Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling, utlysing 2023 

 • Formålet med denne utlysinga er auka deltaking i kompetanseutvikling i dei bransjane som inngår i bransjeprogrammet.
 • I år er fire bransjar med i utlysinga:
  • Avfall- og gjenvinningsbransjen 
  • Industri og byggenæringa 
  • Jordbruk-, skogbruk- og gartnerinæringa 
  • Maritim næring 
 • Klikk her for å sjå heile utlysinga.
 • Under denne utlysinga kan følgjande typar organisasjonar søkje om midlar:
  • akkrediterte universitet 
  • akkrediterte statlege og private høgskular med offentleg stønad 
  • offentlege fagskular og private fagskular med offentleg stønad 
  • fylkeskommunar 
  • studieforbund som ligg inn under Kunnskapsdepartementets tilskotsordning 
  • andre private tilbydarar 
 • Tilbodet skal utviklast som eit samarbeid mellom utdanningstilbydar og arbeidslivet. Samarbeidet skal vere med to eller fleire konkrete verksemder.  
 • Søknadsfrist: 24. april 2023 kl. 17.00 (norsk tid). 

Velkomen til søkjarseminar!

Share