12 November 2021

2 milliarder euro til nytt arbeidsprogram under DIGITAL

Kommisjonen vil øke satsingen på den digitale transformasjonen gjennom milliardbevilgning til Digital Europe Programme (DIGITAL). Arbeidsprogrammet for 2021-2022 er nå vedtatt, og de første utlysningene er ventet i slutten av november.

Hoveddelen av arbeidsprogrammet vil fokusere på ulike elementer av utfordringer og digital teknologi, der de viktiste investeringene vil omfatte:

  • Felles dataområder på ulike områder (produksjon, mobilitet, finans)
  • Testing- og eksperimenteringsfasiliteter (TEFs) for kunstig intelligens (KI) innen fire sektorer (Helse, smartby, produksjon og landbruk)
  • Sikker infrastruktur kvantekommunikasjon i EU (EuroQCI)
  • Kursing innen avansert digital teknologi

Testing, testing
Nytt av programmet, er de såkalte Testing and Experimentation Facilities (TEFs). Disse skal bidra til å akselerere og målrette bruken av KI i ulike sektorer, og vil fungere som nettverk på tvers av europeiske land. TEFene er et ledd i implementeringen av Kommisjonens strategi for trygg kunstig intelligens i Europa.

Fire sektorer er valgt ut for TEF-nettverkene i første omgang: Helse, landbruk, produksjon og smarte byer & samfunn.

Digitalisering til folket
DIGITAL er det første finasieringsprogrammet i EU som fokuserer så konkret på å tilgjengeliggjøre og ta i bruk digital teknologi blant bedrifter og borgere. Busjettet for de neste perioden er €7.5 milliarder, og skal hjelpe å forme de digitale transformasjonene EU og Europa nå skal gjennom.

Programmet skal komplimentere andre EU-program, slik som Horisont Europa og EU4Health.

Mens de første utlysningene kommer allerede i november, kommer en ny runde med utlysninger i 2022.

Vite mer?
Du kan lese det nye arbeidsprogrammet i sin helhet her.

Norge deltar i DIGITAL på lik linje med EUs medlemsland. Det er Digitaliseringsdirektoratet som er nasjonalt kontaktpunkt for DIGITAL i Norge. Du kan lese mer på deres nettsider her.

Share