3 February 2013

2013 – EU fortsetter arbeidet for konkurransekraft, vekst og sysselsetting

Europe-2020

Finans- og gjeldskrisen er stabilisert og euroen foreløpig reddet. Innenfor EU-samarbeidet kan man nå fokusere på den økonomiske delen av krisen preget av negativ vekst og økende arbeidsledighet.

2013 ser ikke ut til å bringe de store overskriftene for EU – noe som i seg selv fortjener en aldri så liten overskrift. Nødvendige grep er tatt slik at finanskrisen foreløpig er under kontroll. Det er også godt håp om at EU-landene klarer å komme til enighet om langtidsbudsjettet 2014-2020 i løpet av toppmøtet i februar.
Krisen er selvsagt ikke over – situasjonen i Hellas er fremdeles kritisk, den finansielle situasjonen på Kypros skaper hodebry og hvem vet hva vårens valg i Italia kan bringe? Likevel er den verste brannslukkingen over, og EU kan i større grad konsentrere seg om den enorme oppgaven det er å øke konkurransekraften, skape vekst og sårt trengte arbeidsplasser i Europa.

Dette arbeidet finner blant annet sted innenfor rammen av Europa 2020-strategien der målet er å skape smart, grønn og inkluderende vekst med fokus på innovasjon og entreprenørskap. EU-landene er enige om felles mål innen FoU, utdanning, sysselsetting, klima/energi samt fattigdomsreduksjon, og på EU-nivå er flere såkalte flaggskipsinitiativ lansert. Samfunnsproblemer knyttet til eksempelvis demografi eller klima/energi skal løses og arbeidsplasser skapes, ved å bringe sammen næringsliv, forskningsmiljøer og myndigheter – en veletablert arbeidsmetode i Stavangerregionen.

Alle EU-initiativ skal bidra til strategiens mål – også de forskjellige programmene som lanseres i begynnelsen av 2014. Hele 85 milliarder euro er foreslått satt av til forsknings- og innovasjonsprogrammets Horisont 2020 som har fokus på vitenskap, industriutvikling og samfunnsutfordringer og som inkluderer energieffektivisering og fornybar. Videre lanseres COSME, et program for konkurranseevne for små og mellomstore bedrifter, der det blant annet legges til rette markedstilgang utenfor EU. Innenfor begge disse programmene er det store muligheter for næringslivet i Stavangerregionen, alene og i samarbeid med myndigheter og FoU-miljøer.

EU vil også forsøke å fremme vekst gjennom å styrke det indre marked det kommende året, og blant annet knytter det seg spenning til revideringen av anskaffelsesreglene revideres som finner sted i løpet av året. EU vil dessuten fremme en aktiv handelspolitikk globalt, med mulig lansering av forhandlinger med USA og Japan. Siden 2013 er det siste året i den parlamentariske mandatperioden, vil få nye initiativ lanseres. Dog kommer Kommisjonen til å revidere målene for klima- og energipolitikken etter 2020 i løpet av året. Og akkurat det kan være vel verd å følge med på for næringslivet i Europas energihovedstad!

Share