15 April 2021

28 milliarder euro til Erasmus+

Budsjettet for den nye programperioden for Erasmus+ tilsvarer nær en dobling fra forrige programperiode. Det grønne skiftet, digitalisering og gjenreising etter pandemien vies spesielt fokus i det nye programmet.

Foto: EU-Kommisjonen

EU-Kommisjonen lanserte nylig det nye Erasmus+ programmet for perioden 2021-2027, som rommer et budsjett på 26.2 milliarder euro. I tillegg kommer finansiering gjennom eksterne instrumenter på ca. 2.2 milliarder euro. Også arbeidsprogrammet for 2021 og tilhørende utlysninger er blitt offentliggjort, med de første søknadsfristene satt til mai 2021.

Inkluderende, grønt og digitalt
Nytt av perioden er et sterkere fokus på inkludering, digitalisering og det grønne skiftet. I tillegg satses det ekstra på unge voksne og deres mobilitet over grensene, og gjenreising etter pandemien. Disse fire prioriteringene skal påvirke arbeidsprogrammet og utlysningene:

  • Et inkluderende Erasmus+
  • Et digitalt Erasmus+
  • Et grønt Eramus+
  • Et Erasmus+ for unge

I arbeidet med inkludering skal det legges spesiell vekt på muligheter for mennesker som av ulike årsaker faller utenfor, enten det er av sosio-økonomiske, kulturelle eller geografiske grunner.

Pandemien har akselerert behovet for digitale ferdigheter både blant lærere og elever, og under digitalt Erasmus+ satses det på økt bruk av digitale plattformer innen utdanning, i tråd med Digital Education Action Plan. I tillegg oppfordres unge til å søke internship innen digital sektor for å utvikle egne bransjeferdigheter.

I tråd med det grønne skiftet og Europas grønne giv, har grønt Erasmus+ som mål å øke miljøbevisstheten innenfor programmet. For eksempel satses det på skolering innenfor miljø og klima, og prosjekter som bruker miljøvennlig transport i sitt internasjonale samarbeid, vil få forrang.

Gjennom Erasmus+ for unge blir initiativet DiscoverEU nå en integrert del av Erasmus-programmet. Her oppfordres EU-borgere til å benytte seg av – og bli kjent med – retten til fri bevegelse i Europa.

I tillegg til de fire hovedprioriteringene, satses det tungt på å ruste opp utdanningssektoren og sivilsamfunnet for å øke motstandsdyktigheten etter pandemien for å bedre håndtere dens negative ringvirkninger. Dette skal gjøres gjennom mobilisering av lærere og elever, skoler, idrettsorganisasjoner og andre aktører.

Åpent for både offentlige og private aktører
Alle offentlige og private aktører innenfor utdanningssektoren kan søke prosjektmidler gjennom Erasmus+, via sine nasjonale kontaktpunkt. I Norge er det to slike kontaktpunkt; Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdri) og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutdanning i høyere utdanning (Diku). Mens Bufdir dekker ungdomsdelen av programmet, dekker Diku det som omhandler utdanning og idrett.

Norge har deltatt i Erasmus-programmet siden 1992, og har hatt en stadig økende deltakelse i programmet. I 2020 ble det satt rekord, med høy søkemasse innenfor alle programmets tiltak.

Populært program
Erasmus+ som programmet har vært kjent som siden 2014, har gjennom tre tiår bidratt til at mer enn ti millioner europeere har kunnet dra på utveksling til et annet land. Det er i dag verdens største utdanningsprogram. Ifølge Kommisjonen, blir programmet ansett som det tredje mest populære EU har fått til, kun slått av fri bevegelse og fred på kontinentet. Programmet er i dag åpent for deltakelse fra borgere og utdanningsaktører i hele EØS, i tillegg til kandidatlandene Tyrkia, Serbia og Nord-Makedonia. Videre tilbys en mer globalt rettet satsing gjennom den internasjonale delen av programmet, som skal bidra til mobilitet innen utdanning, sport og idrett i hele verden.

Elever og studenter fra alle nivå i utdanningssektoren kan søke seg til utveksling gjennom Erasmus+. Skolelever i både grunnskole og videregående utdanning, voksne i videreutdanning, ungdomsarbeidere og trenere i idretten kan benytte seg av mulightene som finnes i programmet.

Ønsker du mer informasjon om Erasmus+ generelt og den nye programperioden, har Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) laget en introduksjonsvideo i forbindelse med lanseringen, som du kan se her.

Les mer om Erasmus+ på norsk her.
Se arbeidsprogrammet for 2021 her.
Se oversikt over utlysningene for 2021 her.

Share