31 October 2014

Årsmøte i CPMR

cpmr_umeåNettverket for perifere, maritime regioner (CPMR) avholdt sin 42. generalforsamling i Umeå, i Region Västerbotten i Sverige, 25.-26.september 2014. På konferansen ble det gjort opp status for organisasjonens påvirkningsarbeid for perioden 2014-2020. Samtidig startet CPMR arbeidet med å definere organisasjonens mål for perioden 2020-27, oppsummert i konferansens slutterklæring som er oversendt Europaparlamentet, Rådet og Europakommisjonen. Stavangerregionens Europakontor var til stede sammen med en representant for Rogaland fylkeskommune.

I løpet av konferansen ble også Norges styremedlem, Gunn Marit Helgesen fra Telemark gjenvalgt til dette vervet, og også gjenvalgt som CPMRs 1.visepresident med spesielt ansvar for CPMRs økonomi. Samtidig ble Ellen Marie Solheim fra Rogaland gjenvalgt som norsk vararepresentant til styret. Generalforsamlingen valgte også Vasco Alves Cordeiro fra Azorene til nye president i CPMR. Hans motkandidat, Drew Hendry fra Highlands i Skottland ble valgt til en av CPMRs 5 visepresidenter.

CPMR mente at mye er oppnådd for 2014-20 perioden, men at det fortsatt er stort potensiale for å øke det regionale nivåets innflytelse på utforming og gjennomføring av EUs politikk:

CPMR er bekymret for de tendensene til sterkere sentralisering av makt og myndighet som finanskrisen utløste og ønsker en ‘new deal’ i desentraliseringen, ikke minst i EUs vekst- og sysselsettingsstrategi EU2020. CPMR mener også at regionalt nivå må få en viktigere rolle i arbeidet med å realisere blå vekst (marin og maritim økonomi) og i energispørsmålet, da spesielt i forhold til fornybar energi.

I forhold til samhørighetspolitikken og regionalpolitikken, mener CPMR at kriteriene for regionalutviklingsmidler er for ensidige og ikke godt nok reflekterer den reelle økonomiske situasjonen i de enkelte regionene. CPMR kritiserer også at 2014-20-politikken i liten grad vektlegger geografiske handikap (øy, fjell, spredt bosetning) som kriterier for fortsatt støtte og viser her til Lisboatraktatens bestemmelser om særlige regelverk for slike områder. CPMR kritiserer den 6. samhørighetsrapporten, som sier at slike regioner har klart seg bedre gjennom krisen enn gjennomsnittet.

CPMR er kritisk til den sterke konsentrasjonen av EUs transportnettverk til de sentrale områdene, og understreker at tilgjengelighet er et sentralt kriterium for regional utvikling. CPMR er bekymret for den økende arbeidsledigheten blant ungdom, og vil bl.a. bruke Vasco da Gama-programmet for maritim opplæring som et viktig virkemiddel for redusert ungdomsledighet.

CPMR ønsker også en bedre samordning av ulike EU-ordninger for vekst og utvikling og ser de såkalte makro-regionale strategiene som et godt verktøy for å oppnå slik samordning. CPMR ønsker derfor flere makro-regionale strategier, bl.a. i Nordsjøen.

Les hele slutterklæringen her.

Share