29 November 2020

Brexit, Green Deal og pandemi på Utenriksministerens EU- og EØS agenda

17. november redegjorde Utenriksministeren for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker. Det ble også lagt vekt på betydningen av at EUs økonomi gjenreises og stabiliseres, som vil være avgjørende for Norges videre vekst og velferd på lang sikt. EØS-rådet møttes også digitalt onsdag 18. november 2020. På møtet diskuterte Utenriksminister Søreide viktigheten av EØS-avtalen og effekten av covid-19 på det indre marked.

Foto: Stortinget.no

Redegjørelse EU- og EØS saker i Stortinget
Også i redegjørelsen til Stortinget er Covid-19 og pandemiens konsekvenser og ringvirkninger på agendaen. Andre agendapunkter er Brexit, EUs økonomiske gjenoppbygging og EUs grønne vekststrategi, (European Green Deal), helse og pandemihåndtering, rettsstat og demokrati, Hviterussland, migrasjon, og andre aktuelle EØS-saker. Hele redegjørelsen kan leses her.

Her er en kort oppsummering av redegjørelsens hovedområder:

Brexit
Fra 1. januar 2021 behandles ikke lenger Storbritannia som et EU land. Det er fremdeles grunnleggende uenighet om viktige spørsmål som avtalestruktur, konkurransevilkår og fiskeriforvaltning. Forhandlingen mellom EU og Storbritannia pågår fortsatt.

Norge har fått på plass en rammeavtale med Storbritannia om fiskeriforvaltning som trer i kraft 1. januar. Det er også enighet om en sivilrettslig samarbeidsavtale og bilateral luftsavtale som vil sikre flytrafikken mellom Norge og Storbritannia. Det er også dialog på andre områder, som blant annet på helse og trygd.

Helse – og pandemihåntering
Søreide trakk frem viktigheten av Europeisk samarbeid i EU, og et styrket helsesamarbeid i lys av pandemien. Gjennom EU vil Norge få Covid-19-vaksiner. Norge deltar i EUs faglige arbeid i EUs smittevernbyrå (ECDC) og EUs legemiddelbyrå (EMA). Samarbeidet med EU om helseberedskap vil fortsette å være viktig fremover.

Pandemien har også signalisert viktigheten av å ikke være sårbare overfor omverden. EU diskuterer nå tiltak for å gjøre seg mindre avhengige av produsenter i tredjeland, både når det gjelder tilgang til virkestoffer for legemiddelproduksjon og til råmaterialer for batterier.

European Green Deal – EUs grønne giv
Søreide’s betraktninger om EUs nye grønne vekststrategi, European Green Deal (EUs grønne giv), er at Green Deal er et bidrag til å posisjonere Europa i den økonomiske og strategiske konkurransen om internasjonalt lederskap. Viktig for EU her er å få kontroll over råvarer og verdikjeder som kan styrke Europas strategiske autonomi.

Green Deal vil også ha betydning for Norge. Direkte gjennom Norges samarbeid med EU, og indirekte gjennom de standarder og modeller som EU definerer. Ambisjonene som er en del av Green Deal skal omsettes i regelverk som blir bindende for Norge gjennom EØS-avtalen. Dette vil gi både nye muligheter for Norge i det europeiske markedet, samtidig som det vil settes nye rammer for handelen.

Søreide trekker frem EUs Green Deal som den åpenbart viktigste muligheten Norge har. Regjeringen har gitt sin fulle støtte til Green Deal, og Kommisjonen ønsker Norge som en aktiv og relevant partner for EU i dette arbeidet. Green Deal er derfor et felles prosjekt for hele regjeringen.

Halvårlig møte i EØS-rådet
EØS-rådet (EEA Council) er det øverste samarbeidsorganet mellom EU og EØS/Efta-landene. I EØS-rådet møtes utenriksministrene i EØS-/Efta-landene, Norge, Island og Liechtensteins med formannskapslandet i EUs råd samt representanter for EUs utenrikstjeneste, Kommisjonen og rådssekretariatet, to ganger i året for å gi politisk fremdrift til EØS-samarbeidet.

Foto: Efta-sekretariatet

På møtet ble Covid-19 situasjonen et sentralt tema. Pandemiens ekstraordinære følger, og viktigheten av et godt og effektivt samarbeid.

Søreide understreket Norges takknemlighet for muligheten til å delta i innkjøpssamarbeidet om en vaksine og i EUs mekanisme for integrert politisk krisehåndtering (IPCR). I lys av Covid-19, tok Utenriksministeren også opp viktigheten av å jobbe sammen for å ivareta et velfungerende indre marked, et styrket samarbeid i Europa og internasjonalt.

  • Utenriksministerens redegjørelse i Stortinget kan leses her.
  • Les mer om videomøtet i EØS-rådet på regjeringen.no her.

Share