1 March 2021

EFTA-landene slipper igjen til i EU-domstolen

EFTA-landene får igjen slippe til i EU-domstolen etter å ha vært utelatt i 10 år. Det innebærer at EFTA-landene igjen får lov til å intervenere i saker for EU-domstolen. Avgjørelsen vil ha stor betydning, politisk og juridisk, for Norge i EU-samarbeidet.

Foto: The New York Times

Bakteppe: Fratatt adgang til å intervenere
I 2010 besluttet EU-domstolen at EFTA-landene, inkludert ESA, ikke lenger hadde adgang til å intervenere overfor EU-domstolen. Avgjørelsen kom brått og uventet. I en sak mellom Kommisjonen og Portugal protesterte Portugal mot ESAs intervensjon. Det ble kanskje ikke argumentert godt nok for hvorfor ESA skulle ha adgang til å intervenere. Utfallet ble at presidenten kom frem til at verken ESA eller EFTA-landene hadde intervensjonsrett ved direkte spørsmål.

Siden 2010 har Norge bare hatt innflytelse i foreleggelsene fra nasjonale domstoler, og fravær av adgang til å gi innlegg i en rekke andre sakstyper, som traktatbruddsakene.

Direkte søksmål er saker mellom EU-land og institusjoner, som typisk et traktatbruddsøksmål. De direkte sakene, som oftest er politisk betente, utgjør omtrent halvparten av sakene. I de indirekte sakene, der nasjonale domstoler forelegger spørsmål fra en nasjonal tvist for å få en rådgivende uttalelse, har Norge hele tiden fått fremlegge sitt syn.

Reverserer 10 år gammel praksis
ESA og Norge får nå lov til å levere skriftlige innlegg til en sak EU-domstolen skal behandle mellom Kommisjonen og Østerrike, etter 10 år uten rett til å intervenere. Sakens spørsmål er om staten har rett til å levekostjustere trygdeytelser som eksporteres til lavkostland, typisk i Øst-Europa. Dette er et spørsmål Norge svært gjerne vil være med på å diskutere, av økonomiske grunner.

En av grunne til at EU-domstolen nå har snudd, kan være at det er kommet en ny president i domstolen siden den gang. De siste årene har det også vært et økende ønske om å styrke enheten på tvers av Europa, spesielt etter Brexit. Betydningen av å sikre like spilleregler er blitt tydeliggjort.

Carsten Zatschler, ESAs juridiske direktør, påpeker at det er snodig at ESA og EØS-statene ble kastet ut av EU-domstolen, når Kommisjonen og EU-landene aldri er blitt nektet å intervenere i EØS-saker for EFTA-domstolen.

Betydning for Norge
Avgjørelsen av å slippe Norge til i EU-domstolen kan ha stor betydning for Norges innflytelse på europaretten.

Det vil være viktig å sørge for at det finnes ressurser til å benytte adgangen.

  • Les mer om saken på rett24.no her.

Share