26 February 2014

Ellen Solheim deltok i styremøte i CPMR

13022014362

Solheim (Krf) deltok i årets første styremøte i CPMR den 14. februar i Leiden. Sentrale tema for møtet var nye regler for støtte til fornybar energi og maritim transport.

Solheim er vararepresentant i styret det kommende året, og deltok i Leiden sammen med Geir Sør-Reime fra administrasjonen i Rogaland fylkeskommune og Heidi Kristina Jakobsen fra Stavangerregionens Europakontor (SrE).  I tillegg til energi, maritime spørsmål og transport, ble det greske formannskapet i EU presentert, og regionale strategier mot ungdomsledighet diskutert.  Den regionale dimensjonen av EUs budsjett og samholdspolitikk (utjevningspolitikk) ble for øvrig diskutert. Fire nye regioner (1 i Stillehavet, 2 i Marokko og 1 i Albania) ble  tatt opp som nye medlemmer i CPMR.

Energi – nytt regelverk for offentlig støtte til fornybar energi
CPMRs innspill til høringen om nytt EU-regelverk for offentlig støtte til fornybar energi, som ble delt ut i møtet, utgjorde rammen for diskusjonen. Forslaget til regelverk omhandler både utvikling av ny teknologi og subsidiering av kraft fra fornybare kilder. Som kjent presses fornybarsektoren i Europa av de lave prisene på ikke-fornybar energi som produseres av ikke-EU land som for eksempel USA.  Samtidig har EU ambisiøse planer om å kutte klimautslippene bl. a gjennom økt andel fornybar.

CPMR mener i sin uttalelse at miljøhensyn må veie tungt. De ønsker også større fleksibilitet mht hva som kan støttes av offentlige midler, eksempelvis i utvikling av ny teknologi (særlig innen marin energi som bølge- og tidevannskraft) og til subsidiering av produksjon i isolerte øysamfunn, tynt befolkede områder o.l. CPMR mener at utviklingsstøtte bør gis til utvikling av en ny kraftkilde inntil den står for minst 3 % av den totale energiproduksjonen i EU. Regelverket får betydning også for Norge gjennom EØS-avtalen i forhold til konkurransereglene som gjelder for det indre marked.

Maritim transport
Debatten om EUs maritime politikk foregår innenfor rammene av EUs maritime strategi og handler mye om en økobasert forvaltning av hav- og havressurser, det å finne en balanse mellom økonomi og bærekraft, og mellom de ulike brukerinteressene. CPMR mener at en bærekraftig bruk av havets ressurser må balanseres mot menneskenes behov. Styret diskuterte også «blå vekst» som et sentralt element i en re-industrialisering av Europa.

Diskusjonen om maritim transport tok utgangspunkt i nye retningslinjer for TEN-T og Connecting Europe Facility (CEF), som er den tilhørende finansieringsordningen.  EUs målsetting er bedre samordning mellom TEN-T og Motorways of the Sea (MoS), bedre intermodalitet og bedre dekning også for perifere områder. EU vil gjennomføre det såkalte kjernenettverket i TEN-T innen 2030 ved hjelp av CEF. Her deltar ikke Norge, men regjeringen har varslet at det vil finnes nasjonale midler til å knytte norske knutepunkt til relevante transportkorridorer i TEN-T). Det mer omfattende nettverket av transportkorridorer skal være på plass innen 2050. CEF er på 26 milliarder Euro i perioden 2014-20. DG Regio understreket den maritime dimensjonen i TEN-T, siden alle kjernenettverkets korridorer starter og ender i havner. I det framtidige arbeidet med MoS vil knytningen mellom havnene og baklandet bli viktig, sammen med vesentlige utslippsreduksjoner i maritim transport.

Neste styremøte finner sted i Inverness i Skottland 6. juni.

Bakgrunn
Som omtalt i tidligere artikkel, ble Ellen Solheim valgt til norsk varamedlem til styret i CPMR på årsmøtet i 2013. Den faste styrerepresentanten, Gunn Marit Helgesen (H), er for tiden 1.visepresident i CPMR, og Solheim vil derfor møte fast i styret i 2014. Administrasjonen i fylkeskommunen ved Geir Sør-Reime (arbeidsgruppemedlem), har ansvaret for å bistå Solheim. CPMR er den organisasjonen Rogaland fylkeskommune bruker mest aktivt i sitt Europa-arbeid, og fylket har et særlig engasjement innenfor Nordsjø-kommisjonen. CPMR driver påvirkningsarbeid mot EU-institusjonene på vegne av sine 160 medlemsregioner i 28 land.

Stavangerregionens Europakontor er bedt om å bidra i arbeidet, og oppdraget er forankret i Handlingsplan for Stavangerregionens Europakontor 2014-2015. For SrE vil det i hovedsak være snakk om å delta/ bistå i forbindelse med styremøtene i henholdsvis Leiden (14. februar), Inverness (6. juni) og Umeå (26.-27. september). Hensikten med SrEs engasjement i arbeidet, er å søke mulige synergieffekter for partnerne på områder som transport, energi og maritime spørsmål.

Share