19 May 2015

En europeisk migrasjonsstrategi

Foto: Novinite

Foto: Novinite

Europa opplever en kraftig tilstrømning av flyktninger og migranter, og det har vært flere tragiske drukningsulykker i Middelhavet de siste årene. Mot dette bakteppet lanserte Europakommisjonen en europeisk migrasjonsstrategi 13. mai. Strategien inneholder både umiddelbare og langsiktige tiltak, og inngår i Europakommisjonens arbeid med en felleseuropeisk migrasjonspolitikk.

På kort sikt tredobles bevilgningene til organisasjonen Frontex, som overvåker EUs yttergrenser og er ansvarlig for de maritime redningsoperasjonene Triton og Poseidon. Man vil også innføre en midlertidig fordelingsmekanisme av asylsøkere mellom medlemslandene, som på sikt skal gjøres permanent. Fordelingsnøkkelen tar hensyn til medlemslandenes velstandsnivå, folketall, arbeidsledighet og antall asylsøkere som allerede bor i landene. Europakommisjonen har også foreslått en umiddelbar fordeling av 20 000 flyktninger mellom medlemslandene. Man har også foreslått en militæraksjon mot smuglernettverkene i Libya for å ødelegge båtene som brukes i overfarten. Forslaget støttes av medlemslandene, men både Sverige og Østerrike krever FN-godkjenning før operasjonen kan iverksettes.

I et lengre perspektiv ønsker Europakommisjonen å redusere insentivene for ulovlig innvandring, blant annet gjennom økt samarbeid med tredjeland, forbedret grensekontroll, flere returavtaler og bistandsøkning for å adressere de underliggende migrasjonsfaktorene. Europakommisjonen vil forbedre det europeiske asylsystemet for å sikre rettferdig, individuell behandling av søknader. Man vil også utarbeide et rammeverk for lovlig innvandring fra land utenfor Europa, for å møte Europas demografiske utfordringer og tiltrekke kvalifisert arbeidskraft.

Mens medlemsstatene i EU støtter en militæraksjon mot smuglernettverkene i Libya, så er det betydelige motsetninger i spørsmålet om kvotefordeling av asylsøkere. Tyskland, Sverige og Italia støtter Europakommisjonens forslag, mens, Frankrike, Spania, Polen og flere østeuropeiske medlemsland er imot. Storbritannia, Irland og Danmark deltar ikke fullt ut i EUs justis- og politisamarbeid, og ønsker heller ikke en europeisk kvotefordeling av flyktninger.

Migrasjonsstrategien er tilgjengelig i sin helhet her.

Bakgrunn
EU opplever en sterk økning i antallet flyktninger og migranter som forsøker å ta seg inn i Europa. Flere tragiske drukningsulykker har funnet sted i Middelhavet de siste årene, og man anslår at over 1500 mennesker har druknet bare siden januar. Kyniske menneskesmuglere tjener store penger på overfarten til Europa.  I 2014 søkte over 350 000 personer om asyl i EU-landene. Rundt 185 000 fikk søknaden innvilget, en økning på 50% sammenliknet med 2013.  Tall fra Eurostat viser at det er store variasjoner i fordelingen av asylsøkerne. Fire EU-land sto for to tredjedeler av fjorårets innvilgede søknader.

Share