29 May 2015

En smart matregion i Europa

Stavangerregionen er i omstilling. Det har resten av Europa vært en stund. Ettersom Norge begynner å tenkere likere EU-landene, er nytten av å delta i europeiske nettverk og prosjekter særlig stor. Aktører i Stavangerregionen griper mulighetene.

Norske aktører har alt å hente på å orientere seg mot EU og Europa i den omstillingen norsk økonomi er inne i. Grønn, smart og inkluderende vekst er det overordnede målet for EUs politikk og programmer. Bakteppet er økt global konkurranse og samfunnsutfordringer knyttet til aldring og et negativt klimaregnskap samt en økonomisk situasjon preget av minimal vekst og høy ledighet. De energiimporterende EU-landene ønsker seg bort fra karbonøkonomien, hovedsakelig for å bedre konkurranseevnen, men dette bidrar samtidig til et grønt skifte. EU ønsker å løse samfunnsutfordringer på en innovativ og effektiv måte som samtidig skaper vekst og sysselsetting. Som et verktøy i arbeidet, har EU blant annet lansert verdens største program for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Programmet har hele 80 milliarder euro i tilgjengelige prosjektmidler.

Her er mulighetene mange for en teknologitung, fremoverlent Stavangerregion, der samarbeid på tvers av sektorer er et kjennemerke. Tildelingen av Triangulum-prosjektet som gir Stavanger fyrtårnsstatus som smartby sammen med Manchester og Eindhoven, samt 200 millioner kroner til pilotering av bærekraftig byutvikling, er et eksempel. Men også mindre kommuner som Gjesdal er offensivt på banen og har fattet politisk vedtak om at smartbyprinsipper skal legges til grunn for sentrumsutvikling på Ålgård, og deltar per i dag i to smartby-søknader under Horisont 2020-programmet. Fellesnevneren er samarbeid mellom regionens offentlige myndigheter, næringsliv og kunnskapsinstitusjoner, der regionens universitets- og høyskolemiljøer har betydelig søknadskompetanse.

Triangulum-prosjektet, sammen med tildelingen av Arena-velferdsteknologiklyngen, synliggjør muligheter for omstilling i Stavangerregionen, der ikke minst Lyse-konsernet ser potensial, både i smarte byer og smarte hjem. Til høsten arrangeres også Norges første Smart Cities konferanse, Nordic Edge Expo, som skal sette Stavangerregionen på kartet som internasjonal smartregion. Smarte byer som Barcelona, Stockholm og San Francisco vil få vise seg frem. Tema for konferansen er fremtidens smartby der brukerinvolvering og næringsutvikling står sentralt, og stikkord er åpne data, innovative anskaffelser samt levende laboratorier der innbyggerne selv tester ut nye løsninger.

Det gjelder å se muligheter i regionale fortrinn i en omstillingsfase, og en såkalt smart spesialiseringsstrategi etter EU-mal er også på trappene i regionen. Matproduksjon og –forskning representerer en mulighet for Stavangerøkonomien. Med de beste betingelsene for matproduksjon i landet, et kompetent matforskningsmiljø samt et kokkemiljø i verdensklasse, er forutsetningene gode. I tillegg har regionen en betydelig blå klynge, med solide forsknings- og teknologimiljøer. Også innenfor matsegmentet gjør det en forskjell å søke kunnskap, læring og markedsmuligheter gjennom internasjonalt samarbeid.

Rogaland fylkeskommune søker EU-midler i samarbeid med partnere rundt Nordsjøen, for å videreutvikle havbruksnæringen. Videre er der for tiden Stavanger-uker på Brussels velrennomerte restauranttrikk, med Norwegian Seafood Delight som tema. Gastronomisk institutt står for menyen som blant annet inkluderer Sterlingkveite fra Hjelmeland, og maten serveres på Figgjo porselen. Profileringsmuligheten kom gjennom det internasjonale nettverket Delice, der Stavanger deltar sammen med kjente matbyer som Lyon, Barcelona og Brussel. Nettverksdeltakelse og prosjektarbeid kan gi markedsmuligheter og næringsprofilering, men også verdifull læring og inspirasjon til nye ideer og tiltak.

Økonomien i Stavangerregionen trenger som kjent nye bein å stå på, ved siden av olje og gass. Smart Cities og mat er eksempler på områder der Stavangerregionen har stort næringspotensial og særlig nytte av internasjonalt samarbeid i nettverk og EU-prosjekter. Fremtiden er smart, spiselig og europeisk.

Share