5 May 2017

EØS-avtalen fylte 25 år

FOTO: EFTA

I mai fylte EØS-avtalen, som er EFTA-landene Norge, Island og Liechtensteins handels- og samarbeidsavtale med EU, 25 år. Avtalen ble underskrevet i Porto 2. mai 1992, sikret norsk tilgang til EUs indre marked, og fri flyt av de fire frihetene kapital, varer, tjenester og personer.

Formålet med EØS-avtalen var og er styrking av handel og økonomiske forbindelser mellom avtalepartnerne, med like konkurransevilkår og felles regelverk. Avtalen trådte først i kraft i 1994. Den gang hadde EFTA syv medlemsland, mot dagens fire. Sveits valgte å stå utenfor EØS-avtalen og har i stedet flere bilaterale avtaler med EU, mens avtalen ble signert og ratifisert av Norge, Island og Lichtenstein.

EØS-avtalen forvaltes av EFTAs sekretariat, som er basert i Genève, Brussel og Luxembourg. EFTAs overvåkningsorgan ESA fører tilsyn med at EØS-regelverket blir implementert i EØS-landene, mens EFTA-domstolen behandler søksmål mot EØS/EFTA-landene og kommer med rådgivende fortolkninger av regelverk.

Norge, Island og Liechtenstein bidrar også gjennom EØS-midlene til sosial utjevning i EUs 15 mindre velstående land. Midlene forvaltes av Financial Mechanism Office, som er basert i Brussel.

EØS- og EU-minister Frank Bakke Jensen uttalte i forbindelse med 25-årsjubileet at EØS-avtalen er like viktig i dag som da den ble undertegnet. Innlegget hans kan du lese her.

Share