20 December 2012

EØS-meldingen – hvordan bruke handlingsrommet?

Barth-Eide

Vi skal bruke handlingsrommet i EØS-avtalen mer, slo utenriksministeren fast da han møtte det norske miljøet i Brussel i november. Men han sa ikke noe om hvordan kommunene skulle gjøres i stand til å ta EØS-virkeligheten inn over seg.

Utenriksministeren gav ingen konkrete svar på spørsmål om hvilke konkrete tiltak som skulle iverksettes for eksempelvis å øke EØS-kunnskapsnivået i forvaltningen, en forutsetning for å bruke handlingsrommet. Barth Eide oppfordret i stedet til aktiv bruk av miljøet i Brussel da han presenterte EØS-meldingen.

På bakgrunn av om Europautredningen (NOU 2012:2 – Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU), fremla Regjeringen Melding til Stortinget om EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU (Meld. St. 5, 2012-2013) 12. oktober 2012.

Meldingen stadfester det vi allerede visste: nemlig at norske aktører, men særlig kommuner i stort omfang berøres av EØS-avtalen. Regjeringen anerkjenner at kommuner og fylker har ansvaret for å følge opp mye av EØS-regelverket etter at det er innlemmet i norsk rett. I meldingen sies det videre at Regjeringen vil legge til rette for en mer systematisk dialog mellom forvaltningsnivåene i arbeidet med utforming av norske posisjoner og fremming av synspunkter, og i forbindelse med gjennomføring av nytt EØS-regelverk. Det slås også fast at skal rettes større oppmerksomhet på handlingsrommet som fins ved gjennomføring og praktisering av regelverk i Norge. Men, utenriksministeren hadde altså ingen konkrete svar på hvordan dette skulle skje i praksis.

Les delegasjonens omtale av utenriksministerens besøk her:

Share