11 December 2012

Erasmus programmet blir kvar

erasmus_logo

EUs utbytesprogram för universitetsstudenter har nu funnits i 25 år. I media har rapporterats att det finns en risk att programmet måste avslutas. Norska EU delgasjonen rapporterar att så inte är fallet.

Text från Norska EU delegasjonen:

Flere medier har den siste tiden meldt at norske studenter i utlandet kan miste stipendet sitt, fordi Erasmus-programmet er tomt for penger som følge av manglende midler på EUs budsjett for 2012.
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), det nasjonale kontoret som administrerer Erasmus-programmet i Norge, opplyser at SIUs avtaler med norske institusjoner om utbetaling av Erasmus-midler for studieåret 2012-2013, er ufravikelige. Derfor vil studentene få utbetalt stipendene sine som normalt.
Årsaken for usikkerheten rundt utbetalingene av stipendene, er at EUs budsjettmyndigheter (Budgetary Authority) i utgangspunktet bevilget for lite midler for 2012. Europaparlamentet og Rådet uttalte i den sammenhengen at man skulle komme tilbake til spørsmålet om eventuelle ytterligere bevilgninger når, og hvis faktiske behov forelå.
23. oktober ba Europakommisjonen Rådet og Europaparlamentet om å dekke et underskudd på 9 milliarder euro på EUs budsjett for 2012. Uten tilførsel av nye penger vil det være en risiko for at Kommisjonen ikke kan gjennomføre en rekke av sine programmer, herunder Erasmus.

Student- og praksisutveksling
Erasmus-programmet gir studerende på videregående utdanning mulighet for å tilbringe mellom tre  og 12 måneder i et annet europeisk land, enten for å studere eller for å være i praksis i en virksomhet eller en organisasjon. Alle studerende fra en høyere utdanningsinstitusjon i et av de 33 Erasmus-landene kan nyte godt av ordningen (EU-landene, Island, Kroatia, Liechtenstein, Norge, Sveits og Tyrkia). Erasmus er en del av EUs program for livslang læring og utgjør over 40 prosent  av budsjettet.

erasmus_logo

Kommisjonen, Rådet og Parlamentet har vært i jevnlig kontakt vedrørende pengemangelen til en hel rekke programmer, men de har ikke kommet til enighet. Endringsbudsjettet som Kommisjonen stilte forslag om den 23. oktober, har som formål å rette opp underskuddene.
– Erasmus har fått mye medieoppmerksom de siste ukene ettersom det berører enkeltpersoner direkte, men dette er spørsmål som angår hele EU-budsjettet, ikke bare Erasmus, forklarer Nybølet.
Nok penger ut 2012
Europakommisjonen har overført 70 prosent av pengene for studieåret 2012-2013 til de nasjonale kontorene i de deltakende land. Frem til årsslutt forventes det ikke å være problemer med å utbetale Erasmus-støtte til studerende som er i utlandet.
Siden det i lengre tid har vært mindre penger til rådighet, vil utdanningsinstitusjonene sannsynligvis enten begrense antallet plasser de stiller til rådighet for andre semester av studieåret 2012-2013, eller sette ned støttebeløpet.
Kommisjonen har derfor bedt budsjettmyndighetene (Europaparlamentet og medlemsstatene) om raskt å øke midlene til 2012-budsjettet.
Situasjonen vil sannsynligvis bli bedre i første halvdel av 2013 når det kommer penger fra det nye årlige budsjettet.

Kommisjonen har foreslått 1,09 milliarder euro til programmet for livslang læring neste år, hvorav ca. 490 millioner euro vil gå til Erasmus-støtte for studerende og ansatte på utveksling
– At Erasmus-programmet ikke skulle løpe som normalt, er lite sannsynlig.  Norske studenter skal ikke la være å planlegge studier i utlandet for 2013-2014, avslutter Nybølet.

Share