18 December 2020

Et handlingssterkt år med von der Leyen-Kommisjonen

Desember måned markerte at det er ett år siden Kommisjonspresident Ursula von der Leyen tok over for tidligere Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker. Von der Leyen-Kommisjonen la frem løfter om et grønnere, mer digitalt og geopolitisk Europa. Det er nå publisert en rapport som oppsummerer utfordringer og muligheter Kommisjonen har støtt på, samt tiltak og initiativ som er iverksatt i Kommisjonens første år.

De første 100 dagene
I løpet av de første 100 dagene av kommisjonens mandat ble det presentert flere strategier og ambisiøse mål for EU. Bare 11 dager inn i mandatet, la Kommisjonen frem European Green Deal, som forpliktet EU til å gjøre Europa til det første karbonnøytrale kontinentet innen 2050. På litt over tre måneder la Kommisjonen frem det mest ambisiøse veikartet mot en grønn og digital fremtid for Europa. I tillegg kom EU med en pakke for å gjøre Europa til en global leder innen digital innovasjon. En industriell strategi ble presentert for å definere en ny vei fremover for industrien i Europa for å støtte opp under den grønne og digitale omstillingen. Dermed fokuserte Kommisjonen på å styrke Europas konkurransekraft på et globalt nivå.

Preget av pandemi
Etter Kommisjonens tre første måneder kom Covid-19 pandemien for fullt, med den menneskelige tragedien, “lockdowns” og økonomiske tilbakeslag vi enda ikke kan spå konsekvensene av. For EU har håndteringen av Covid-19 krevd den største kollektive mobiliseringen i EUs historie, og hatt stor påvirkning på von der Leyen-Kommisjonens første år. I første omgang måtte Kommisjonen bla. koordinere og organisere et Europeisk svar på situasjonen, som innebar å sikre og fordele smittevernsutstyr, og sikre fremtidig vaksine.

Økonomisk redningspakke
Kommisjonen var også initiativtaker til EUs gjenreisningsfond, “NextGenerationEU”, som med en total finansieringsramme på 750 mrd. euro skal bidra til at EU kommer seg ut av den nåværende økonomiske krisen. “NextGenerationEU” er en del av EUs største langsiktige budsjett noensinne, på totalt 1.8 milliarder euro. Fondet er en integrert del av EUs neste langtidsbudsjett (Multiannual Financial Framework (MFF)) for 2021-2027.

Økt samarbeid på helse
Istedenfor å endre retning da Covid-krisen kom, har Kommisjonen forankret arbeidet med den grønne og digitale omstillingen. Pandemien har understreket viktigheten av samhold og felles løsninger for Europa, og har ført til økt samarbeid på helseområdet. Dette er i utgangspunktet et politikkområde der EU i følge traktatsbestemmelsene kun har en “støttekompetanse”, og der de kun kan gjennomføre tiltak for å understøtte, koordinere eller supplere medlemsstatenes innsats, uten at dette fratar medlemsstatenes egen kompetanse på området. Kommisjonen ønsker å legge til rette for en mer sentralisert tilnærming til helsekriserespons i EU, samt styrke samarbeidet innen helse på det europeiske plan.

Strategienes år
Kommisjonens arbeidsprogram har fått slagordet “fra strategi til handling”. Kommisjonen har i løpet av sitt første år publisert flere strategier. Blant annet (i kronologisk rekkefølge):

 • Agenda for å skape Europas digitale fremtid (les her)
 • Likestillingsstrategi for 2020-2025
 • Ny strategi for å legge til rette for et sterkere partnerskap med Afrika
 • EUs nye Industrielle strategi (les her)
 • EUs biologiske mangfoldsstrategi for 2030 (les her)
 • Fra jord til bord strategien (les her)
 • EUs vaksine strategi
 • EU-strategi for ofrenes rettigheter 2020-2025
 • Å drive en klimanøytral økonomi: EU-strategi for integrering av energisystemer (les her)
 • EUs Hydrogenstrategi (les her)
 • EUs Renoveringsbølgestrategi (Renovation wave strategy) (les her)
 • EUs kjemikaliestrategi (les her)
 • EUs methanstrategi (les her)
 • LGBTIQ-likestillingsstrategi
 • EUs farmasøytiske strategi (les her)

Ambisjonen er nå å benytte de nyanskaffede midlene som er satt av til å bygge fremtidens Europa. Her er det store muligheter for norsk næringsliv, spesielt sett i lys av EUs kommende niende rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, som vil ha oppstart på nyåret.

 • Les hele rapporten om von der Leyen-Kommisjonens første år her.

Share