11 December 2023

EU bygger koalisjoner på COP-28


Fornybarsatsing høyt på EUs agenda under COP-28.

Verden er samlet i Dubai for klimatoppmøtet COP-28.

EU, som for alvor har begynt å ta en lederrolle på klimafeltet er naturligvis til stede, er naturligvis til stede.

EU har allerede satt egne mål. Gjennom Green Deal skal Europa bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050.

For å oppnå klimanøytralitet kreves det en bred og omfattende omstilling. Lovgivningspakken Fit for 55 er en samling rettsakter som skal kutte utslipp og bygge grønne næringer samtidig som man bevarer europeisk konkurransekraft.

Energi er nøkkelen

Helt sentralt i omstillingen står energi. Både energiproduksjon og energiforbruk utgjør til sammen den største andelen av globale utslipp. For å kutte utslippene fort nok mener EU det er viktig å både forbedre energieffektiviteten og øke utslippsfri energiproduksjon.

I Fit for 55 pakken finner vi initiativer for begge disse aspektene. Energieffektiviseringsdirektivet pålegger medlemsland å redusere energiforbruket med 11,7% innen 2030, og fornybardirektivet setter målsettinger for utbygging av fornybar kraft i Europa.

Flere støttedirektiver støtter opp rundt disse direktivene for å sørge for tilstrekkelig robuste verdikjeder, infrastruktur og materialtilgjengelighet til å gjennomføre denne omstillingen.[HL1] 

Kull er hovedproblemet globalt

Globalt snakker man om fornybar energi som viktig i utfasingen av kullkraft. Også i Europa brukes det fortsatt kull i noen land, som for eksempel Tyskland, Polen og Bulgaria.

Klimaavtrykket fra kull er enormt, både når det gjelder bruk og utvinning. Det er den absolutte værstingen blant de fossile kildene.

Globale koalisjoner

Selv om Europa går i bresjen for å drive en grønn omstilling, vil ikke Europa alene kunne fikse klimaet.

Globalt samarbeid og globale koalisjoner vil være essensielt for å takle den globale klimakrisen.

              «Vi har bygget en virkelig global koalisjon – med store industrialiserte økonomier, små øystater og med utviklingsland.» Ursula von der Leyen, President, Europakommisjonen

I den forbindelse har EU brukt dagene på COP-28 til å bygge en bred koalisjon som sammen har underskrevet et løfte om storstilt utbygging av fornybar kraft.

118 land har gått sammen om å tredoble fornybarkapasiteten til 11 terawatt innen 2030, i kombinasjon med et mål om å doble energieffektivitetsratene globalt.

Kina og India mangler

Det er ikke til å unngå at noen land glimrer med sitt fravær. Kina og India, henholdsvis verdens største og tredje største utslippere av Co2, er avgjørende å få med på laget dersom verden skal nå 2-gradersmålet.

Dette er to land som er på hvert sitt stadium i en rivende økonomisk vekstfase, hvor flere hundretalls millioner mennesker har blitt løftet ut av ekstrem fattigdom. I likhet med vesten er alt dette bygget på stabil tilgang til billig og tilgjengelig fossil energi.

Til tross for at begge disse landene er enig i målsettingen om tredobling av fornybar energi, ønsker de ikke å slutte seg til utkastet foreslått av EU. Dette på grunn av at utkastet også påpeker viktigheten av utfasing av fossilenergi, som utgjør en stor del av den kinesiske og indiske energimiksen.

Glasset er halvfullt

På den andre siden er flere klimaaktivister misfornøyd med utkastet. Fra deres ståsted holder det ikke å fylle på med fornybar energi. De vil samtidig ha garantier for utfasing av fossile energikilder, istedenfor at man at man kun understreker viktigheten av det.

«Dette er kun halve løsningen.» sa Tina Stege, klimautsending fra Marshall Øyene under COP28.

Befeste i resolusjon

Selv om det blir omtalt som et løfte, eller et «pledge», er det fortsatt ingen bindende forpliktelse til de 118 landene som har stilt seg bak forslaget.

Ursula von der Leyen har påpekt at det er EUs mål å få nedsatt dette i toppmøtets resolusjon. De vedgår imidlertid at dette blir vanskelig.

For å få «løftet» inn i resolusjonen holder det ikke at 118 land stiller seg bak det, det krever at alle av de nesten 200 deltakerlandene er med.


ShareAuthor

Ola Reinseth