27 May 2021

EU knytter hav og land sammen i ny blå strategi

Omstillingen til en bærekraftig blå økonomi krever investeringer i innovative teknologier. Foto: Shutterstock

17. mai 2021 la Europakommisjonen frem en ny strategi for å utvikle en bærekraftig blå økonomi i EU for alle industrier og sektorer som er knyttet til hav- og kystområdene. Dette er i tråd med EUs European Green Deal, og knytter sammen flere relevante strategier.

De blå næringene – bærekraft og verdiskaping
Sunne hav er en forutsetning for en blomstrende blå økonomi, og en bærekraftig blå økonomi er avgjørende for å nå målene i European Green Deal, og for å sikre en grønn og inklusiv gjenreisning etter pandemien. EUs blå økonomi omfatter alle industrier og sektorer som er knyttet til hav- og kystområdene: Shipping, energi, transport, turisme, fiskeri og sjømat, eller til lands: Havner, rederier og annen kystinfrastruktur.

Den nye strategien knytter sammen flere initiativer som avfallsreduksjon, sirkulær økonomi, utvikling av offshore fornybar energi, transportinfrastruktur, alternative drivstoff, og “fra jord-til-bord”- strategien. Meddelelsen erstatter Blue Growth-direktivet fra 2012.

I følge den nyeste rapporten om EUs blåe økonomi, gir de tradisjonelle “blå” sektorene 4,5 millioner direkte arbeidsplasser, og genererer 650 milliarder euro i omsetning.

Omstillingen til en bærekraftig blå økonomi
Alle sektorer i den blå økonomien, herunder fiskeri, akvakultur, kystturisme, sjøtransport, aktiviteter i havnene og skipsmiljøene, skal minske sine klimapåvirkninger. Håndtering av klima- og biodiversitetskriterier krever sunne hav og en bærekraftig anvendelse av ressurser for å skape alternative drivstoff.

Omstillingen til en bærekraftig blå økonomi krever investeringer i innovativ teknologi. Bølge- og tidevannsteknologi, algeproduksjon, utvikling av innovative fiskeredskaper eller gjenoppretting av maritime økosystemer vil skape nye grønne jobb- og forretningsmuligheter i den blå økonomien.

Den nye strategien presenterer en detaljert dagsorden for den blå økonomien:

  • Nå målene om klimanøytralitet og null forurensing: Ved å utvikle vedvarende offshore energi, kutte i utslippene fra sjøtransporten og gjøre havnene mer miljøvennlige. Det skal utviklet en bærekraftig havenergimiks, som skal skulle generere en fjerdedel av EUs elektrisitet i 2050. Havnene skal kunne fungere som energiknytepunkter.
  • Skifte til en sirkulær økonomi og minske forurensing: Bl.a. ved å fornye standardene for utforming av fiskeredskaper, skipsopphugging, og demontering av offshore plattformer, samt minske forurensing med plast og mikroplast.
  • Bevare det biologiske mangfoldet og investere i naturen: Ved å beskytte 30% av EUs havområder kan tapet av det biologiske mangfoldet reverseres, øke fiskebestandene, bidra til å redusere og bygge opp motstandsdyktighet til klimaendringene og skape betydelige økonomiske og sosiale fordeler.
  • Fremme klimatilpasning og motstandsdyktige kystområder: Tilpasningsaktiviteter, som utvikling av grønn infrastruktur i kystområder og beskyttelse av kystlinjer mot fare for erosjon og flom, vil bidra til å bevare naturmangfoldet og landskapet, samtidig som det er til fordel for turisme og kystøkonomier.
  • Forbedre forvaltningen av havområdene: Det nye Blue Forum for brukere av havet skal koordinere en dialog mellom offshore-operatører, interessenter og forskere som driver innen fiskeri, havbruk, skipsfart, turisme, fornybar energi.

Videre vil Kommisjonen fortsette å skape forutsetninger for en bærekraftig blå økonomi internasjonalt etter den internasjonale havstyringsagendaen.

Norges samarbeid med EU om en blå økonomi
EUs satsing på sunne og bærekraftige hav, er i tråd med Norges prioriteringer. I følge regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2021, skal norske havdepartementer følge disse prosessene i EU tett, og gi innspill om norske posisjoner der det er relevant.

Regjeringen fortsetter samarbeidet med EU for å fremme økt kunnskap om havet og bærekraftig verdiskaping i havnæringene. I rammen av den etablerte havdialogen med Kommisjonen, vil jevnlig informasjonsdeling mellom Kommisjonen og Norge finne sted.

  • Les mer om strategien for en bærekraftig blå økonomi her.

Share