13 April 2021

EU lanserer historisk program for helse

Under visjonen “et sunnere Europa” skal EUs nye rammeprogram for helse, EU4Health, bevilge 5,1 milliarder euro til helsebringende formål de neste sju årene.

Foto: EU-Kommisjonen

Det nye helseprogrammet har som mål å gi hele den europeiske helsesektoren et løft, gjennom å investere i styrket beredskap, mer innovasjon og bedre tilgang til medisinsk utstyr. Covid-19-pandemien har avdekket svakhetene i beredskapen i helsesektoren i Europa — både på nasjonalt og europiesk nivå — og det nye programmet skal nå forsøke å adressere disse utfordringene.

Rekordstore bevilgninger
Målt i størrelsen på budsjettbevilgningen, er EU4Health det største programmet EU har lansert på helsefeltet, på hele 5,1 milliarder euro. Til sammenligning hadde det tredje rammeprogrammet for helse, som løp fra 2014 til 2020 et totalbudsjett på “kun” 449 millioner euro. Utttalte mål den gang var blant annet å “beskytte borgerne mot grensekryssende helsetrusler”, samt “å fremme innovasjon og bærekraftige helsesystemer” — behov som er blitt ekstra synlige i lys av pandemien og som derfor er adressert også i det nye programmet.

Mot en sterke helseunion
En uttalt målsetting i EU4Health er å styrke den europeiske helseunionen. Begrepet “helseunion” ble tatt i bruk for alvor i 2020, da Kommisjonen publiserte en meddelelse der de i lys av pandemien tar til orde for en mer samordnet koordinering på helsefeltet.

Som et ledd i EUs satsing på helseunionen og bedre pandemihåndtering, følger flere konkrete tiltak:

Større digitalt fokus
EU4Health skal også bidra til å forbedre samarbeidet mellom medlemsland og internasjonale helseorganisasjoner og andre helseforetak. Spesielt i fokus står samarbeidet med Verdens helseorganisasjon (WHO). Under pandemien var deling av data en utfordring for koordineringen av en effektiv politikkrespons, ikke bare på europeisk, men også på globalt nivå.

Som en del av løsningen, løftes derfor European Health Data Space opp — et samordnet system som skal digitalisere nasjonale helsedata og gjøre deling på tvers av landegrensene lettere enn det det er i dag.

Norsk tilslutning til programmet
Helseprogrammet er også med på listen over Regjeringens prioriterte programmer for norsk deltakelse i perioden 2021-2027 som ble kunngjort 9. april. Her har Regjeringen valgt ut i alt 11 programmer som de ønsker at Norge skal slutte seg til.

Helse- og omsrogrsminister Bent Høie peker på viktigheten av europeisk samarbeid på helse- og beredskapsfeltet i krisetider:

 — Covid-19-pandemien har vist hvor avgjørende tett europeisk samarbeid er. Gjennom deltakelse i programmer som EUs helseprogram og EUs ordning for sivil beredskap (UCPM), har Norge tilgang til viktige tiltak for å håndtere den pågående koronakrisen. EUs ordning for sivil beredskap sørget blant annet for at 600 nordmenn kom seg hjem under utbruddet av covid-19-pandemien, sier han.

Den endelige beslutningen om norsk deltakelse i EU-programmer tas av Stortinger i løpet av våren 2021.

En styringsgruppe bestående av representanter fra medlemslandene og Kommisjonen vil fastsette arbeidsprogrammet for EU4Health for 2021.

Les mer om EU4Health programmet for 2021-2027 her.

Share