30 September 2013

EU legger til rette for innovasjon i læringen

pupilsusetab

Nylig la Europakommisjonen frem et nytt initiativ for å fremme innovasjon og digitale ferdigheter i skoler og universiteter gjennom bruk av IKT – Opening up Education

“Opening up Education” er del av en større kompetansehevingsstrategi som fokuserer på digitale jobber: Grand Coalition for Digital Jobs.  Koalisjonen er et strategisk samarbeid mellom digitale virksomheter, nasjonale myndigheter og opplæring- og utdanningsinstitusjoner som antas å kunne skape hele 900 000 nye arbeidsplasser innen IKT i Europa innen 2015.

Som en kickstart på den nye planen har Europakommisjonen lansert en nettplattform, Open Education Europa, som skal gi elever, studenter, fagfolk og utdanningsinstitusjoner mulighet for å dele åpne utdanningsressurser, som fritt kan lastes ned, brukes og videreutvikles. Plattformen opererer etter prinsippet «One stop shop», som innebærer at brukerne får tilgang på riktig kompetanse på rett sted. Denne nye plattformen er åpen for alle, og nye ideer og skal utvides for å inkludere tidligere tiltak som eTwinning and EPALE .

“Opening up Education” skal blant annet bidra til nye muligheter for utdanningsinstitusjoner, lærere, enkeltindivider, offentlige myndigheter og støttespillere i næringslivet til å innovere, øke bruk av åpne utdanningsressurser (OER), samt forbedre IKT infrastrukturen og grunnleggende IKT tjenester i skoler.  Tiltak under “Opening up Education” vil bli finansiert gjennom støtte fra blant annet Erasmus+ og Horisont 2020.

Over 60 % av niåringene i EU går på skoler som ennå ikke er utsyrt med digitalt utstyr. Mange europeiske land ser en ungdomsarbeidsledighet på over 23 prosent. Frafall i skolen er også et stort problem i flere land. Det nye inititivet skal bidra til økt brukt  av IKT i undervisningen for å hindre frafall og for å gjøre både unge og voksne bedre rustet for arbeidslivet. Ved å integrere IKT i opplæringen gjennom innovative, interaktive og nye læringsformer skal elevene stimuleres til å yte mer og få bedre resultater.

Share