21 November 2020

EU med ambisiøs satsing på offshore-energiproduksjon

19. november 2020 vedtok og lanserte Europakommisjonen sin første offshore fornybar energi-strategi (ORE). Strategien peker ut at havvind kapasiteten i EU bør multipliseres med 25 innen 2050, da EU trenger alle mulige måter å øke andelen av fornybar energi på i energimiksen. Strategien vil spille en nøkkelrolle for å nå EUs 2030-2050 energi- og klimamål.

Foto: Europakommisjonen

Stort potensiale for storskala produksjon
ORE-strategien er tett knyttet til European Green Deal, og tar sikte på å øke Europas vindkapasitet til havs fra nåværende nivå på 12 GW til minst 60 GW innen 2030, og 300 GW innen 2050. Den signifikante veksten er basert på det enorme potensialet i alle Europas havbassenger (Nordsjøen, Østersjøen, Svartehavet, Middelhavet og Atlanterhavet) og på den globale lederposisjonen som EU-selskaper har innen offshore-sektorer.

Foto: Europakommisjonen

Bakteppet for strategien er å gå ett steg videre på vei mot at EU blir et klimanøytralt kontinent innen 2050. For å oppnå dette målet, må EU også utnytte potensialet i havrommet til å produsere fornybar energi. Av de potensielle energikildene er det havvind som får strategiens hovedfokus, samtidig som solenergi, tidevanns- og bølgeteknologi også tillegges vekt. En annen faktor er at havrommets ressurser kan være et bidrag til gjenreisning etter covid-19, som en sektor der Europa har en verdensledende rolle, og som forventes å vokse eksponentielt i de kommende tiårene.

Frans Timmermans, Kommisjonens visepresident og ansvarlig for European Green Deal, uttalte på Kommisjonens pressekonferanse:

“Today’s strategy shows the urgency and opportunity of ramping up our investment in offshore renewables. With our vast sea basins and industrial leadership, the European Union has all that it needs to rise up to the challenge. Already, offshore renewable energy is a true European success story. We aim to turn it into an even greater opportunity for clean energy, high quality jobs, sustainable growth, and international competitiveness.”

Strategiens hovedelementer
ORE-strategien består av fire hovedelementer: Investering, regionalt samarbeid, et forutsigbart juridisk rammeverk, og å styrke forsyningskjedene og støtte kontinuerlig innovasjon. Her er en oversikt over hva EU legger i de fire hovedelementene:

 • Investering:
  • Oppfordre den nødvendige investeringen for å effektivt utvikle offshore fornybar teknologi – anslått til nesten 800 milliarder euro mellom 2020 og 2050.
  • Øke sikkerheten for å investere, identifisere flaskehalser, og finne den beste kombinasjonen av offentlig og privat økonomi.
 • Regionalt samarbeid
  • Fremme samarbeid over landegrensene, særlig i Nordsjøen, Østersjøen, Middelhavet, Svartehavet og Atlanterhavet.
  • Fremme en pan-europeisk forsyningskjede som involverer flere regioner, i kyst- og innlandsområder.
  • Forbedre nasjonale maritime havromsplaner (maritime spatial planning) for en vellykket storskala utplassering av offshore fornybar energi og bærekraftig bruk av ressurser.
 • Et forutsigbart juridisk rammeverk
  • Fremme innovative prosjekter som vil sikre en kostnadseffektiv distribusjon av offshore fornybar energi.
  • Gi markedsførere sikkerhet og redusere investorers risiko.
 • Styrke forsyningskjedene og støtte kontinuerlig innovasjon
  • Opprettholde og utvikle europeisk teknologisk- og forskningsledelse.
  • Oppgradere havneinfrastruktur for å støtte utrulling og tilkobling av offshore energi.
  • Øke hele verdikjeden i Europa, inkludert ferdigheter og arbeidsstøtte.

Kommisjonen vil se at medlemsstatene samarbeider om langsiktig planlegging og oppskalering av offshore energiproduksjon. Det vil kreve at kystbaserte EU-medlemsstater integrerer strategiens mål for utvikling av fornybar energi i sine nasjonale havromsplaner (maritime spatial planning). De skal leveres innen mars 2021.

Stor konkurranse – EUs first-mover advantage
Innen havvind er det allerede stor konkurranse. Europeiske selskaper sto for 93% av det globale offshore markedet, og 3/5 alle offshore turbinprodusenter er basert i Europa. Kommisjonen trekker frem at strategiens objektiver bare kan oppnås hvis europeiske aktører utnytter kunnskapsgrunnlaget som allerede finnes blant europeiske aktører. I den videre satsningen på havvind må Europa strategisk utnytte sitt “first-mover advantage” og sterke hjemmemarked.

Norsk nasjonal ekspert i DG Energy
Stavangerregionens Europakontor inviterte Henriette Elisabeth Nesheim, som er nasjonal ekspert i Kommisjonens DG ENER, til å fortelle om Kommisjonens arbeid med EUs offshore-strategi til SrEs arbeidsgruppe 23. oktober. Hun vektla at det er viktig for EU å ta et europeisk globalt lederskap i arbeidet med energiproduksjon offshore. Det vil være viktig for å utvikle den europeiske industrielle – og sirkulære økonomien, regional næringsutvikling, arbeidsplasser og energiomstilling.

Nasjonal ekspert, Henriette Elisabeth Nesheim.
Foto: Privat

Henriette Elisabeth Nesheim sa til Stavangerregionens Europakontor 19. november 2020:

“Dette er en svært ambisiøs strategi for å øke offshore fornybarandelen for at EU skal bli karbonnøytral i 2050. Havvindkapasiteten skal 25-dobles i perioden fra 12 GW i dag til over 60 GW i 2030 og 300 GW i 2050. Strategien foreslår konkrete tiltak på en rekke områder for å oppnå dette, som planlegging av havområder, infrastrukturutvikling, markedsrammeverk og forskning, innovasjon og utvikling.»

Betydning og innvirkning for Norge og Rogaland
Nordsjøen regnes som et av Europas mest strategiske områder. Strategien peker på at erfaringene fra Nordsjøen vil være avgjørende for utvidelse til de andre europeiske havene.

Den nye strategien vil ha innvirkning i Norge og Rogaland. For Stavangerregionen vil en utvidet satsning på offshore energiproduksjon innebære en storsatsning på offshore infrastruktur for å utnytte potensialet fra offshore energi. Det vil også være viktig å ha nok havnekapasitet, da havvind-modulene er så store at de må settes sammen i havnene.

Norge, og norske aktører, har konkurransefortrinn som kunnskap og kompetanse fra offshore aktivitet som olje- og gass sektoren, og som en maritim nasjon.

Stavangerregionen er godt plassert til å ta del i oppskaleringen av havvind industrien. Med kompetente og fremoverlente aktører, som klynger, leverandørindustrien, forsyningskjeden, maritim sektor, og olje- og gass sektoren, kan Stavanger-regionen posisjonere seg som viktige offshore-aktører i Europa, nok en gang. Dette vil være store fordeler når offshore fornybar-industri akselereres.

 • Les Kommisjonens pressemelding her.
 • Les ORE-strategien her.
 • Les hva SrE tidligere har skrevet om ORE-strategien her.

Share