29 November 2013

EU-parlamentet godkjenner TEN-T

Europaparlamentet godkjente nylig kommisjonens forslag til retningslinjer for utbygging av det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T).

Formålet med TEN-T er å utvikle et bærekraftig multimodalt transportnettverk som integrerer sjø, land og lufttransport over hele EU. De nye retningslinjene innebærer en inndeling av TEN-T-nettverket i et omfattende nett («comprehensive network») der all TEN-T-infrastruktur er med, og et kjernenettverk («core network»), som bare omfatter de mest sentrale og viktigste delene av nettverket. Det omfattende nettet skal være ferdigstilt i 2050, mens kjernenettet skal være ferdig i 2030.

TEN-T er en del av TEN (Transeuropeiske nettverk), der de andre delene tar for seg energiforsyning og telekommunikasjon. Norge har deltatt i TEN-T siden midten av 90-tallet, men deltar imidlertid ikke på den finansielle siden av TEN-T – det såkalte «Connecting Europe Facility». Les mer om dette på parlamentets hjemmeside her.

Norge omfattes også av EUs infrastrukturplaner på energiområdet (TEN-E), og to norske kabelprosjekter til Tyskland og England er kommet med på EU-kommisjonens liste over prioriterte energiinfrastrukturprosjekter, såkalte Projects of Common Interests (PCI). De fleste prosjektene gjelder overføring av strøm og gass, men prosjekter for lagring av elektrisitet og gass, LNG-terminaler og oljeforsyning er også inkludert.

Parlamentet har i tillegg godkjent EUs nye finansieringsinstrument Connecting Europe Facility (CEF) for infrastruktur i transport, telekom og energi, med et budsjett på ca. 50 milliarder euro for perioden 2014-2020. Finansieringsmekanismen inngår ikke i EØS-avtalen.

Share