18 December 2020

EU skal modernisere regelverket for batterier

Batterier som er bærekraftige i hele livssyklusen er nøkkelen til å oppnå klimanøytralitet, bærekraftig konkurransekraft i industrien, grønn transport og ren energi. Europakommisjonen la frem den 10. desember 2020 et nytt forslag om å modernisere regelverket for batterier, for å oppnå målene i European Green Deal.

Foto: Europakommisjonen

Økt batterietterspørsel gir behov for modernisert rammeverk
Siden 2006 har batterier og brukte batterier blitt regulert på EU-nivå under Batteridirektivet (2006/66/EF). Kommisjonen har sett at en modernisering av dette rammeverket er nødvendig på grunn av endrende sosioøkonomiske forhold, teknologisk utvikling, markeder, og bruk av batteri.

Kommisjonen forslo 10. desember 2020 å modernisere EU-lovgivningen om batterier. Kommisjonens forslag er det første initiativet i den nye handlingsplanen for sirkulær økonomi. Kommisjonen definerer bærekraftige batterier som batterier som produseres med lavest mulig miljøpåvirkning, ved bruk av materialer som er oppnådd i respekt for sosiale og økonomiske standarder, er langvarige og trygge, og som kan repareres eller resirkuleres. Det er bærekraftige batterier som skal oppnås med det moderniserte rammeverket.

Det moderniserte rammeverket foreslås nå på grunn av at etterspørselen av batterier øker raskt, og det er antatt at etterspørselen vil øke 14 ganger innen 2030. Dette behovet er drevet av elektrisk transport som gjør markedet til et stadig mer strategisk marked på globalt nivå. En slik eksponentiell vekst i etterspørselen etter batterier vil føre til en tilsvarende økning i etterspørselen etter råvarer, derav behovet for å minimere miljøpåvirkningen.

Fremme konkurransedyktig bærekraft i Europa
Kommisjonen foreslår obligatoriske krav for alle typer batterier (industrielle, bilindustrien, elektriske kjøretøy m.m.) som skal tilbys på det europeiske markedet. Det vil innføres krav til bruk av ansvarlig materialer med farlige stoffer, karbonavtrykk, ytelse, holdbarhet og merking, samt mål for gjenvinning. Dette vil være avgjørende for utviklingen av en mer bærekraftig og konkurransedyktig batteriindustri.

Batteriforordningen har som mål å:

  • Harmonisere produktkravene for batterier;
  • Minimere miljøpåvirkningen fra batterier;
  • “Lukke løkken” ved å oppmuntre til gjenbruk, forbedre innsamlingen av brukte batterier, og gjenvinne batterienes materialer;
  • Gi rettssikkerhet for å låse opp investeringer og øke produksjonskapasiteten for bærekraftige batterier i Europa og utover.

Målene skal oppnås ved å innføre:

  • Krav til bærekraft og sikkerhet for batterier;
  • Krav til ytelse og holdbarhet;
  • Merking og informasjonskrav, for eksempel på farlige materialer;
  • End-of-life management – økt separat innsamling, gjenvinning og materialgjenvinning.

Dette vil støtte utviklingen av sirkulære og ressurseffektive tilnærminger, redusere avhengighet av materialer og miljøpåvirkningen av utvinningen av materialene, og bidra til at målet om klimanøytralitet innen 2050. Bedre og mer effektive batterier vil være et sentralt bidrag til elektrifisering av veitransport, noe som vil redusere utslipp betydelig, øke opptaket av elektriske kjøretøy og legge til rette for en større andel av fornybare kilder i EUs energimiks.

Betydning for Norge og Rogaland
Det moderniserte regelverket vil gi nye muligheter for Norge og Rogaland. Med blant annet en stor skipsflåte som skal gå på nullutslippsteknologi og havvindsprosjekter, samt andre sektorer der batteri vil være en del av det grønne skiftet. Med en stor andel fornybar energi vil Norge ha et fortrinn innen batterier, og kan gjøre Norge til en viktig bidragsyter inn mot batterisatsningen til EU.

I Rogaland er blant andre batteriaktørene Beyonder og New Kaupang. Beyonder har i det siste fått mye oppmerksomhet for sin nye utvikling av mer bærekraftige batterier der de tar i bruk forkullet sagflis. Batteriene Beyonder lager skal være i storskala og skal bli brukt i energiintensive operasjoner og industrier, blant annet i skip. Det blir spennende å følge denne utviklingen videre.

  • Les om Kommisjonens forslag om å modernisere rammeverket for batteri her.

Share