1 September 2021

EU skal plante 30 millioner trær

EUs nye skogstrategi for 2030 skal beskytte og bygge opp EUs skoger, sørge for at skogene forvaltes bærekraftig og sikre at vi forstår hva som skjer i skogene våre. En sirkulær og bærekraftig forvaltning av disse ressursene vil bl.a. forbedre levekår, opprettholde et sunt miljø og skape arbeidsplasser.

related media
Foto: Europakommisjonen

EUs skogstrategi for 2030
Skog er avgjørende for helse og velvære – for mennesker og planeten. De er rike på biologisk mangfold og viktige i kampen mot klimaendringene.

EUs nye skogstrategi for 2030 er et av flaggskipinitiativene i European Green Deal, og bygger på EUs skogstrategi fra 2013, og har direkte linjer til EUs biologiske mangfoldsstrategi for 2030. Skogstrategien vil bidra til å nå EUs biologiske mangfoldsmål og målet om å redusere klimagassutslipp på minst 55% innen 2030, og klimanøytralitet innen 2050.

Strategien anerkjenner skogens sentrale og multifunksjonelle rolle, og bidraget fra skogbrukere og hele den skogbaserte verdikjeden for å oppnå en bærekraftig og klimanøytral økonomi innen 2050, og bevare livlige og velstående landlige områder.

Svarer på ekstremvær og klimautfordringer
Strategien setter en visjon og konkrete tiltak for å forbedre kvantiteten og kvaliteten på EUs skoger og styrke beskyttelse, restaurering og motstandsdyktighet. Den tar sikte på å tilpasse Europas skoger etter de nye forholdene, som ekstreme værforhold og stor usikkerhet forårsaket av klimaendringer. Dette er en forutsetning for at skoger skal fortsette å levere sine sosioøkonomiske funksjoner, og for å sikre lokalsamfunn i perifere områder. Videre skal strategien bidra til å øke skogbasert bioøkonomi innenfor bærekraftens grenser. Dette er strategiens hovedfokus:

 • Å Fremme bærekraftig bioøkonomi for langlivede treprodukter
 • Å sikre bærekraftig bruk av trebaserte ressurser for bioenergi
 • Å fremme ikke-skogbasert bioøkonomi, inkludert økoturisme
 • Å utvikle ferdigheter og styrke mennesker for bærekraftig skogbasert bioøkonomi
 • Beskytte EUs siste gjenværende primær- og gammelskog
 • Å sikre skogrestaurering og forsterket bærekraftig skogforvaltning for klimatilpasning og skogbestandighet
 • Plante skog der det trengs for å støtte det biologiske mangfoldet, blant annet ved å plante 3 millioner ekstra trær innen 2030
 • Gi økonomiske insentiver til skogeiere og forvaltere for å forbedre kvaliteten og kvantiteten på skoger i EU

Videre fokuserer strategien også på:

 • Strategisk skogovervåking, rapportering og datainnsamling
 • Utvikle en sterk forsknings- og innovasjonsagenda for å forbedre kunnskapen om skog
 • Implementering av et inkluderende og sammenhengende rammeverk for skogforvaltning i EU
 • Intensivere implementering og håndhevelse av eksisterende EU-regelverk

Les skogstrategien her.

Share