18 October 2020

EU skal redusere metanutslipp fra energi, landbruk og avfall

Kommisjonskollegiet vedtok og publiserte 14. oktober 2020 EUs nye strategi for å redusere metanutslipp. Strategien inneholder egne tiltak utslippskutt for metan i energi,- landbruk- og avfallssektorene.

Foto: Europakommisjonen

Utviklinger mot European Green Deal
Denne ukens møte i Kommisjonskollegiet har resultert i en rekke vedtatte energipolitiske forslag og rapporter, som vil være grunnleggende for gjennomføringen av European Green Deal. Kollegiet lanserte også EUs strategi for å redusere metanutslipp.

EUs strategi for å redusere metanutslipp
Metanutslipp er den nest største bidragsyteren til klimaendringene etter karbondioksid. EUs metanstrategi inneholder tiltak for å redusere metanutslipp i Europa og internasjonalt.

Strategien presenterer lovgivende – og ikke lovgivende tiltak i energi, jordbruk,- og avfallssektorene, som står for rundt 95% av metanutslippene knyttet til menneskelig aktivitet over hele verden. EU ønsker også å skape nye muligheter for biogassproduksjon i landlige områder fra avfall.

Et av strategiens prioriteringer er å forbedre måling og rapportering av metanutslipp. Kommisjonen vil også støtte etablieringen av et internasjonalt metanutslippsobservatorium i partnerskap med FNs miljøprogram og International Energy Agency.

Tiltak for energi,- landbruk- og avfallssektorene
Metanstrategien skal sikre utslippskutt av metan i alle sektorer, med et spesielt fokus på landbruk, energi og avfall. For å redusere utslippene fra energi,- landbruk – og avfallssektorene blir ulike tiltak foreslått:

  • For energisektoren foreslås det en forpliktelse til å forbedre deteksjon og reperasjon av lekasjer i gassinfrastruktur, samt utforske mulige standarder, mål, insentiver for energiimport til EU, og verktøy for å håndheve dem.
  • For landbrukssektoren vil strategien forbedre rapportering av utslipp gjennom datainnsamling, og utforske støttemuligheter fra EUs felles landbrukspolitikk (CAP). Ikke-resirkulerbart organisk avfall fra mennesker og jordbruk kan brukes til og produsere biogass, biomaterialer og biokjemikalier.
  • For avfallssektoren vil Kommisjonen vurdere tiltak for å forbedre forvaltningen av deponigass og utnytte potensialet for energibruk samtidig som en reduserer utslippene. Kommisjonen vil gjennomgå den relevante lovgivningen om deponi i 2024. Kommisjonen foreslår videre forskning på biometan-teknologier for avfall.
Foto: Europakommisjonen

Biogass
Strategien tar sikte på å introdusere flere effektive tiltak, et av de er å gi målrettet støtte for å akselerere utviklingen av markedet for biogass fra bærekraftige kilder. Det vil inkludere pilotprosjekter for rurale områder. Det er flere aktører i Stavangerregionen som er interessert og i gang med biogass produksjon. Vi vil publisere en mer omfattende sak om biogass-aktiviteter i Rogaland snart, samt følge med på utviklingene som kommer.

  • Les Kommisjonens pressemelding om EUs nye metanstrategi her.

Share