27 March 2014

EU splittet over forslag til nye klimamål 2030

European-secret-council

Som forventet ble der ingen enighet om klimamålene på EUs toppmøte 20-21 mars. Det går et markant øst-vest skille mellom de landene som støtter 40 % målet og de som ikke gjør det.

I forkant av toppmøtet hadde 13 av medlemslandene, Frankrike, Tyskland, Italia og Storbritannia inkludert, signert en deklarasjon med støtte til 40 % -målet. Samtidig er Bulgaria, Tsjekkia, Ungarn , Polen, Romania og Slovakia i mot, og ønsker garantier om en rettferdig byrdefordeling mellom landene før de eventuelt gir sin støtte. Noen land ønsker også at EU skal gå lengre enn de har gjort i forslaget. Tyskland og Danmark ønsker et nytt fornybarmål for 2030 og Portugal ønsker et eget infrastrukturmål.

Krisen i Ukraina legger også føringer på debatten. Mens klimakommissær Hedegaard argumenterer for at 40%-målet vil fremme investeringer i fornybar og dermed redusere Europas avhengighet av russisk energi, mener de øst-europeiske landene at et slikt mål vil ha motsatt effekt, og vil  tvinge dem til å gi opp hjemlige energikilder som kull og skifergass.

Landene i sentral- og østeuropa kommer til å ha press på seg fremover ettersom de vestlige landene og Kommisjonen ønsker enighet om 40 % -målet i forkant av en ny runde med globale klimaforhandlinger til høsten.  Håpet er å oppnå enighet innen rådsmøtet i juni.

Les mer i tidligere artikkel om EUs klima og energirammeverk 2030 her

Share