27 May 2021

EU styrker kulturlivet i Kreativt Europas arbeidsprogram for 2021

Europakommisjonen lanserte nylig arbeidsprogrammet for det første året av Kreativt Europa 2021-2027. Programmet inneholder nye tiltak for å støtte de kulturelle- og kreative sektorene i Europa.

Illustrasjon: Europakommisjonen

Kultur og kreativitet i sentrum
De kulturelle- og kreative sektorene har alltid vært viktige for livet i Europa. Sektorene har bidratt til sosialt samhold og mangfold i Europa, men også vært viktig for den europeiske økonomien – som representerer 4,2 prosent av EUs totale BNP, og 3,7 prosent av EUs arbeidsstyrke.

Det totale programbudsjettet er på 2,4 milliarder euro, over en syvårig periode. Det er en økning på 63 prosent sammenlignet med forrige programperiode.

Kreativt Europa har som mål å øke konkurransekraften til kulturelle sektorer, samtidig som de skal støtte sektorenes innsats for å bli grønnere, mer digitale og mer inkluderende. Spesiell oppmerksomhet blir gitt til å styrke motstandsdyktigheten og utvinningen av de kulturelle- og kreative sektorene i lys av covid-19-pandemien.

I 2014 ble EU-støtte til de kulturelle- og kreative sektorene konsolidert til et frittstående finansieringsprogram – Kreativt Europa. Programmet har siden bestått av tre deler:

  • Kultur som dekker alle områder av de kulturelle- og kreative sektorene, bortsett fra audiovisuelle sektorer og nyheter;
  • Media som gir støtte til audiovisuell sektor og film; og
  • Den tverrsektorielle delen som gir muligheter for tverrsektorielt samarbeid.

Arbeidsprogrammet til Kreativt Europa i 2021
I 2021 har Kreativt Europa et budsjett på rundt 300 millioner euro. Midlene skal hjelpe fagpersoner og kunstnere fra alle kultursektorer til å samarbeide, på tvers av disipliner og grenser, for å finne flere muligheter og nå nye målgrupper.

Arbeidsprogrammet til Kreativt Europa legger grunnlaget for de første utlysningene under det nye programmet. Disse utlysningene vil være åpne for alle organisasjoner innen de kulturelle- og kreative sektorer.

Handlinger som dekkes av Kreativt Europa
Kreativt Europa i 2021 angir felles mål for den kulturelle- og kreative sektoren. Programmet legger sterkere vekt på transnasjonalt samarbeid, global sirkulasjon og markedsføring av europeiske verk, innovasjon på tvers av sektorer, og enkel tilgang til finansiering gjennom høyere EU-medfinansiering. Alle finansierte tiltak og prosjekter skal respektere likestilling og EUs miljøforpliktelser i utformingen og gjennomføringen av aktivitetene.

Innen Kreativt Europa støtter underprogrammet media utvikling og distribusjon av filmer og audiovisuelle verk med internasjonal appell, i Europa og i verden. Det skal bidra til å pleie talenter, styre målrettede handlinger for å forbedre mediekompetanse, pluralisme og frihet. Programmet vil fortsette å fremme europeisk kulturelt og språklig mangfold.

Andre handlinger som skal dekkes er:

  • En ordning for å støtte oversettelsen av litterære verk og utviklingen av publiseringspartnerskap;
  • EU-priser innen litteratur, musikk, arkitektur og kulturarv, samt European Capitals of European Initiatives;
  • Styrking av tilgjengeligheten og synligheten av europeiske audiovisuelle verk på tvers av plattformer og grenser;
  • Creative Innovation Lab – skal oppmuntre til innovative tilnærminger til innhold, distribusjon og markedsføring på tvers av ulike sektorer; og
  • Fremme mediekunnskap, pluralisme og frihet, som europeiske verdier.
Illustrasjon: Europakommisjonen

Norsk deltakelse i Kreativt Europa
Norge har bestemt seg for å videreføre deltakelsen i Kreativt Europa, og deltar på lik linje med EUs medlemsland. Med dette får norsk kulturliv, kreative næringer, og norske kunstnere- og kulturarbeidere tilgang til et større publikum, verdifulle nettverk, ny kompetanse og nye inntektsmuligheter. Kultursamarbeidet har som mål å styrke samhørighet og demokrati i Europa. Programmet er dessuten rettet mot en sektor som i stor grad har blitt satt på pause gjennom pandemien.

Kreativt Europa 2014-2020
I perioden 2014-2020 deltok 41 land i Kreativt Europa. Programmet medfinansierte hele 647 kulturelle samarbeidsprosjekter, der over 3700 organisasjoner fikk støtte til opplæring av over 16.000 fagpersoner, utvikling og/eller distribusjon av over 5000 filmer, drift av 1144 kinoer, og oversettelse av 3500 bøker over hele Europa.

  • Les Kommisjonens pressemelding her.
  • Les arbeidsprogrammet her.

Share