20 July 2020

EU vil bli verdensledende på hydrogen

EU prioriterer ren hydrogen
Europakommisjonen lanserte den 8. juli ny hydrogenstrategi og strategi for smart sektorintegrering i energisektoren. EUs energisektor står for hele 75 % av unionens klimagassutslipp, og det må gjøres store utslippskutt i EUs energisektor dersom det overordnede målet til European Green Deal, et klimanøytralt Europa innen 2050, skal bli nådd. EU mener ren hydrogen som energibærer vil ha en viktig rolle i dekarboniseringen av industri og transport, og EU Hydrogen Strategy tar for seg hvordan dette potensialet kan realiseres.

EU Strategy for Energy System Integration
EUs nye strategi for smart sektorintegrering i energisektoren skal sørge for rammeverket for det grønne energi skiftet. EU vil ikke kunne oppnå sine klimamål med den nåværende modellen, der energibruk til transport, for produksjon av gass og oppvarming av bygninger foregår i siloer. Ved å ta i bruk sektorintegrering skal Europakommisjonen koble sammen ulike energikilder og ha et felles sammenkoblet og fleksibelt system, som vil også vil kunne redusere samfunnskostnader.

Strategien består av tre pilarer:

  • Et mer sirkulært energisystem med energieffektivitet som hovedprinsipp
  • Økt direkte elektrifisering av sektorer
  • Fremme bruk av rent drivstoff som fornybar hydrogen og bærekraftig biogass for sektorer som er vanskelige å elektrifisere

EU Hydrogen Strategy
EU ser for seg et sektorintegrert energisystem der hydrogen vil ha en nøkkelrolle. Hydrogen vil kunne støtte opp om dekarboniseringen av industri, transport, kraftgenerering og bygninger på tvers av Europa. Strategien tar for seg hvordan EU ønsker å gjøre dette potensialet om til realitet gjennom investeringer, reguleringer, markedsskaping, forskning og innovasjon. Hydrogen som energibærer vil være spesielt viktig for energisektorer som ikke egner seg for elektrifisering, og er i tillegg en energikilde som kan lagres. Det er i hovedsak ren (grønn) hydrogen produsert ved bruk av vind og sol som prioriteres. På kort- og mellomsikt åpner også EU opp for bruk av andre lavkarbon hydrogentyper for å raskest mulig kunne redusere utslipp og skape et levedyktig hydrogenmarked.

Hydrogenstrategien har blant annet som mål å:

  • Fra 2020 til 2024, støtte innstalleringen av minst 6 gigawatt fornybar hydrogen med sikte på produksjon av opptil 1 mill. tonn fornybar energi
  • Fra 2025 til 2030, gjøre hydrogen til en vesentlig del av det sektorintegrerte energisystemet, med sikte på økt kapasitet til minst 40 gigawatt fornybar hydrogen elektrolyser og en produksjon på opptil 10 mill. tonn fornybar energi. Hydrogen fases inn i nye sektorer som stål, tungtransport, jernbane, maritim sektor osv.
  • Fra 2030 til 2050, teknologien modnes og hydrogen skal rulles ut i alle sektorer som er vanskelige å dekarbonisere

Betydningen av EU´s hydrogenstrategi for Norge
Norge bør ha gode forutsetninger for å ta del i det Europeiske hydrogensatsingen. Med mye naturgass og fornybare ressurser gir det Norge en mulighet for å bli en viktig leverandør av utslippsfri hydrogen til det europeiske markedet.

Noen mener at Norge bør balansere satsingen på både grønt og blått hydrogen som en risiko spredning. Videre hevdes det at Norge bør bygge et sterkt grønt hjemmemarked slik at man posisjonerer seg for eksport av energi, produkter og tjenester.

EU lanserer European Clean Hydrogen Alliance
Samtidig med ny hydrogenstrategi og strategi for smart sektorintegrering i energisektoren, lanserte EU 8. juli en europeisk ren hydrogen allianse, i samarbeid med industrielle ledere, sivilt samfunn, nasjonale og regionale ministere, og den europeiske investeringsbanken. Alliansen vil ha som mål å oppskalere produksjonen av ren hydrogen i EU. Alliansen er åpen for alle Samtidig med ny hydrogenstrategi og strategi for smart sektorintegrering i energisektoren, lanserte EU 8. juli en europeisk ren hydrogen allianse, i samarbeid med industrielle ledere, sivilt samfunn, nasjonale og regionale ministere, og den europeiske investeringsbanken. Alliansen vil ha som mål å oppskalere produksjonen av ren hydrogen i EU. Alliansen er åpen for alle offentlige og private aktører med aktiviteter innen fornybar- og lavkarbon hydrogen som aktivt kan bidra til å nå målene som er satt i alliansens deklarasjon. Se alliansen nettsider for informasjon om hvordan en kan bli medlem.

Regjeringen legger frem ny hydrogenstrategi
Olje- og energiminister Tina Bru (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) la frem den 3. juni regjeringens første hydrogenstrategi. Strategien skal legge grunnlaget for regjeringens videre arbeid med hydrogen, der et viktig mål er å øke antall pilot- og demonstrasjonsprosjekter i Norge.

Regjeringen foreslår som del av den grønne omstillingspakken, å øke bevilgningen til hurtigbåtsatsingen under Klimasats med 20 millioner kroner. Ordningen styrker fylkeskommunenes arbeid med å fremme null- og lavutslipps hurtigbåter, inkludert hydrogendrevne båter.

Norges nest viktigste handelspartner satser stort på hydrogen
Den 10. juni vedtok Tyskland sin hydrogenstrategi. Den bekrefter blant annet hvor viktig hydrogen vil være for dekarboniseringen av den tyske stål- og kjemiindustrien. Tyskland vil trenge opptil 110 TWh innen 2030, og den Tyske regjeringen har satt av 9 mrd. euro for å øke den tyske hydrogenproduksjonen. Norge er en viktig eksportpartner for Tyskland, og Tysklands stiftelse for vitenskap og politikk (SWP) peker Norge ut som en viktig partner i gjennomføringen av strategien i en nylig publisert artikkel.

  • Les EUs hydrogenstrategi i sin helhet her
  • Les EUs nye strategi for smart sektorintegrering her,
  • Les Tysklands hydrogenstrategi på engelsk her,
  • Se regjeringens hydrogenstrategi her.

Share