31 May 2017

Europakommisjonen forenkler statsstøtteregelverket

17. mai la Europakommisjonen frem et nytt og forenklet regelverk for statsstøtte som omfatter havner og flyplasser, kulturprosjekter og distriktsområder. Det vil nå bli enklere for medlemslandene å innvilge statsstøtte til mindre prosjekter uten å søke forhåndsgodkjennelse fra Brussel.

Gjennom det nye regelverket vil nasjonale myndigheter kunne investere i, og subsidiere, regionale flyplasser som har færre enn 3 millioner reisende per år, uten å varsle Europakommisjonen om dette. Dette vil omfatte rundt 420 flyplasser i EU, hvorav 90 befinner seg i Norden, og utgjør rundt 13% av den samlede flytrafikken. Medlemslandene vil også kunne dekke driftskostnadene for flyplasser med færre enn 200 000 reisende årlig. Regelverket påvirker ikke øvrige flyplasser i EU.

De nye reglene vil også gjelde investeringer på inntil 150 millioner euro for europeiske havner langs kysten, og inntil 50 millioner euro for innlandshavner.

Endringene i statsstøtteregelverket vil bli innlemmet i EØS-avtalen og blir gjeldende for Norge fra EØS-komitévedtaket er fattet og den nødvendige forskriftsendringen i Norge trer i kraft.

Europakommisjonens pressemelding kan leses her. Se også omtale hos nettavisen Euractiv.

Share