20 June 2017

Europakommisjonen la frem ny mobilitetspakke

31. mai la Europakommisjonen frem mobilitetspakken “Europe on the Move”, med en rekke forslag som skal modernisere Europas transport- og mobilitetssystem. Pakken berører både energi, miljø og sosiale forhold, og skal bidra til vekst og sysselsetting, økt valgfrihet, utslippsreduksjon og bedre sosiale rettigheter.

Pakken inneholder følgende forslag:

  • Smart veiprising: forslag om et direktiv som skal revidere eurovignettdirektivet. Bompengeavgiften skal baseres på kjørelengde samt utslipp fra kjøretøy, og være ikke-diskriminerende.
  • Elektronisk betaling av bompenger: forslag til direktiv som vil erstatte direktivet om felleseuropeisk elektronisk betalingssystem for bompenger
  • Markeds- og yrkesadgang: forslag til forordning som endrer eksisterende forordninger for adgang til marked for internasjonal godstransport, samt adgang til veitransportøryrket
  • Leie av kjøretøy: Forslag til direktiv som endrer eksisterende direktiv for leie av kjøretøy uten fører til godstransport
  • Styrket sosiallovgivning: forslag til nytt direktiv som endrer eksisterende direktiv for implementering av sosiallovgivning, i tillegg til spesialregler for hvordan utsendingsdirektivet skal anvendes for veitransportarbeidere.
  • Bedre håndheving av sosiale regler: En ny forordning skal erstatte dagens regelverk for kjøre- og hviletid samt fartsskiver
  • Multimodal reiseinformasjon: Kooperative intelligente transportsystemer skal etter planen innføres i 2019. Systemene gjør at kjøretøy kan “snakke” med hverandre, og på den måten redusere ulykker, kø og utslipp.
  • Utslippsreduksjon: Forslag til forordning som skal overvåke og rapportere utslipp fra tyngre kjøretøy. Forslaget vil i løpet av det neste året kompletteres av nye utslippsstandarder for biler og varebiler etter 2020, samt de første utslippskravene noensinne for tyngre kjøretøy.

Du kan lese mer om veipakken på Europakommisjonens hjemmesider. Se også omtale hos Norges EU-delegasjon og Osloregionens Europakontor.

Share