29 February 2016

Europakommisjonen lanserer gasspakke

vinterpakken

Vinterpakken ble lagt frem av Europakommisjonens visepresident Maroš Šefčovič og kommissær for energi og klima, Miguel Arias Cañete. Foto: Europakommisjonen

16. februar presenterte Europakommisjonens visepresident Maroš Šefčovič og klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete, den såkalte “vinterpakken” for energi. Gjennom regionalt samarbeid, solidaritet og økt kontroll på EU-nivå, er vinterpakkens formål å gjøre medlemslandene bedre rustet mot brudd i gassforsyningen. Vinterpakken består av to strategier og to lovforslag:

  • Strategi for varme og kjøling: Over halvparten av EUs energiforbruk og 68% av gassforbruket, er forbundet med oppvarming og kjøling. Strategien inneholder planer for å forenkle energieffektivisering og renovasjon i bygninger, øke innfasingen av fornybar energi i varme- og kjølesektoren, redusere energisløsing i industrien samt å forsterke forbrukernes rolle.
  • Strategi for LNG og lagring av gass: Gjennom bedre tilgang til det voksende, globale LNG-markedet og bedre bruk av gasslagre i Europa vil medlemslandene oppnå bedre forsyningssikerhet gjennom diversifisering av gassleverandører. Dette gjelder særlig land som er avhengige av noen få, store aktører på gassmarkedet.
  • Forordning om forsyningssikkerhet for gass: Forslaget innebærer at naboland forplikter seg til å hjelpe hverandre i en eventuell forsyningskrise. Tekniske, juridiske og finansielle avtaler skal inngås, og EU-landene deles inn i ni regioner som skal utarbeide risikovurderinger, handlings- og beredskapsplaner. I krisesituasjoner vil sårbare forbrukere i naboland prioriteres fremfor egne, ikke-sårbare forbrukere. Videre skal kommersielle avtaler mellom et medlemsland og gassleverandører med en markedsandel på over 40% notifiseres til Europakommisjonen.
  • Beslutning om mellomstatlige energiavtaler: Europakommisjonen ønsker å forhåndsvurdere energiavtaler mellom ett eller flere EU-land og ett eller flere ikke-EU-land, som har innflytelse på EUs forsyningssikkerhet og det indre energimarkedet. Forslaget innebærer at det blir obligatorisk å sende avtalene til Europakommisjonen før de er undertegnet. Dersom avtalen ikke anses å være i tråd med EU-retten, kan Europakommisjonen igangsette en traktatsbruddprosedyre, og saken kan havne hos EU-domstolen. Også eksisterende avtaler skal oversendes Europakommisjonen for vurdering. Forslaget gjelder ikke kommersielle avtaler mellom bedrifter.

Du kan lese mer om vinterpakken her.

 

 

 

 

Share