4 March 2015

Europakommisjonen presenterte EUs energiunion

energy union25. februar ble EUs planer for en europeisk energiunion presentert av Europakommisjonens visepresident Maroš Šefčovič og kommissær med ansvar for energipolitikk, Miguel Arias Cañete. Det var i forkant av møtet knyttet stor spenning til meldingens innhold, og presentasjonen ble fulgt med stor interesse både i Brussel og ellers i Europa.

Europakommisjonen ønsker en felleseuropeisk tilnærming til energipolitikken, med et indre energimarked som det viktigste virkemiddelet. I dag har hvert medlemsland sin egen energipolitikk, og dagens situasjon regnes ikke for å være verken bærekraftig, verken økonomisk, sikkerhetsmessig eller med tanke på klimaet. EU er derfor nødt til å omstille seg, og med en europeisk energiunion vil man tilby sikker og bærekraftig energi til en fornuftig pris.

Det er begrenset med konkrete endringsforslag i meldingen, men det nevnes opp mot 40 initiativer som skal iverksettes i løpet av de neste fem årene. Det er også en rekke utviklingstrekk i meldingen som det er verdt å legge merke til, blant annet om sentralisering og samordning av EUs energipolitikk og en helhetlig tilnærming til temaet hvor forskjellige politikkområder og sektorer sees i sammenheng.

I meldingen presenterer Europakommisjonen fem dimensjoner som samlet utgjør energiunionen:

  • Energisikkerhet, solidaritet og tillit
  • Et integrert europeisk energimarked
  • Energieffektivisering
  • Avkarbonisering av økonomien
  • Forskning, innovasjon og konkurransekraft

I forkant av presentasjon av energiunionen var det kanskje knyttet særlig spenning til forslaget fra Polens tidligere statsminister og nåværende president av det Europeiske Råd, Donald Tusk, om en felles innkjøpsordning for gass. Forslaget har høstet kritikk fra en rekke vesteuropeiske medlemsland og fra Norge om at en slik løsning ikke er i tråd med EUs indre markedsregler. Meldingen slår imidlertid fast at en slik ordning kun kan være aktuell i krisesituasjoner i land som er avhengige av en enkelt gassleverandør, og at ordningen må være i tråd med markedsreglene både innenfor EU og WTO.

EUs melding om energiunionen er i stor grad i tråd med norske interesser, og gir et viktig signal om retningen Europakommisjonen ønsker å drive EUs energipolitikk de neste årene. Olje- og energiminister Tord Lien uttalte at EUs energiunion er viktig for Norge, og at olje- og energidepartementet (OeD) vil følge opp Europakommisjonens arbeid fremover. OeD har også invitert berørte parter til å komme med innspill, med høringsfrist 24. mars. EUs medlemsland skal nå debattere meldingen, og det forventes konklusjoner før sommeren.

Under presentasjonen 25. februar lanserte Europakommisjonen også en melding om hvordan EU vil nå 10%-målet for mellomlandsforbindelser innen 2020, i tillegg til Unionens forhandlingsstrategi på klimatoppmøtet i Paris i desember.

Denne artikkelen er basert på EU-delegasjonens omtale av meldingen om energiunionen, skrevet av energiråd Gaute Erichsen. Du kan lese mer om energiunionen her. Europakommisjonens melding er tilgjengelig i sin helhet her.

Share