21 May 2015

Europakommisjonen foreslår lovgivningsreform

Foto: Europaparlamentet

Foto: Europaparlamentet

19. mai presenterte visepresident Frans Timmermans Europakommisjonens agenda for bedre regulering. Agendapakken inneholder en rekke reformforslag som skal gi økt åpenhet og innsyn i EUs lovgivningsprosedyrer, øke kvaliteten på ny lovgivning gjennom bedre konsekvensanalyser og forbedre eksisterende lovgivning gjennom kontinuerlige vurderingsprosesser. På denne måten vil man sikre at EUs lovgivning fører til effektiv måloppnåelse.

Reformagendaen har fire hovedpunkter:

  • Økt åpenhet og flere høringsmuligheter: Europakommisjonen vil gi økt innsyn i EUs lovgivningsprosedyrer, og opprette en nettportal hvor aktører kan følge lovgivningsprosessen og komme med innspill. Dette vil gjelde både ny lovgivning og supplementer til det eksisterende lovverket.
  • Kontinuerlig gjennomgang av eksisterende lovverk: Man vil styrke REFIT-programmet (Regulatory Fitness and Performance programme), som gjennomgår EUs eksisterende lovgivning. Hensikten er effektivisering samt identifisering og fjerning av unødvendig regulering, uten at dette svekker evnen til å nå lovgivningens mål. Det vil også etableres en dialogplattform mellom EU-institusjonene, medlemsland og sivilsamfunnet. Formålet er å redusere kostnader og ulemper knyttet til regulering og administrasjon.
  • Bedre konsekvensanalyser og kvalitetskontroll: Organet Regulatory Scrutiny Board vil få en selvstendig rolle, og skal granske konsekvensanalyser og evaluere eksisterende lovgivning. Det foreslås også at Europaparlamentet og Rådet i fremtiden skal gjennomføre sine egne konsekvensanalyser av endringsforslag i løpet av lovgivningsprosessen.
  • En ny avtale mellom EU-institusjonene: En såkalt Inter-Institutional Agreement (IIA) mellom EU-institusjonene skal føre til mer effektivisering, flere konsekvensanalyser og en oppslutning rundt REFIT-programmet.

Du kan lese mer om Europakommisjonens reguleringsagenda her, og hos EUObserver.

Share