17 December 2014

Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015

TimmermansJuncker16. desember presenterte Europakommisjonen sitt arbeidsprogram for 2015. Arbeidsprogrammet er basert på de 10 prioriteringene som Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker presenterte i juli. Her vektla han  at EUs borgere ønsker mindre detaljstyring fra Brussel, særlig i områder hvor medlemslandene er bedre skikket til å utføre oppgavene. EU bør konsentrere seg om de større økonomiske og sosiale utfordringene Unionen står ovenfor, og dette reflekteres i arbeidsprogrammet, ifølge Juncker.

Europakommisjonens visepresident Frans Timmermans karakteriserte videre arbeidsprogrammet som et veikart for å få Europa på fote igjen. Han sa videre at 2015 vil være et år hvor EU skal levere på flere områder. Særlig disse prioriteringene vil stå høyt på Europakommisjonens liste for 2015:

  • EUs investeringsplan: den juridiske oppfølgingen av Junckers investeringsplan som etter planen vil lede til offentlige og private investeringer for rundt 315 milliarder euro over de neste tre årene.
  • En ambisiøs pakke for EUs digitale indre marked: denne vil særlig rette seg mot telekommunikasjonsreguleringer, men innebærer også modernisering av opphavsrett, forenklede regler for elektronisk kjøp og salg, forbedret cybersikkerhet og integrert digitalisering.
  • Den europeiske energiunionen: man vil iverksette tiltak for å bedre medlemslandenes forsyningssikkerhet, integrere nasjonale energimarked, redusere forbruk og av-karbonisere energimiksen.
  • En mer rettferdig skattepolitikk: en handlingsplan for å bekjempe skattesvindel og –unndragelse, herunder å arbeide for et system hvor det betales skatt til landet man gjør fortjenester i. Dette inkluderer utveksling av informasjon om skattelovgivning og stabilisering av selskapsskattenivåer.
  • En europeisk innvandringspolitisk agenda: Man ønsker å utvikle en europeisk politikk for lovlig innvandring gjennom å tiltrekke kvalifisert arbeidskraft fra tredjeland, innføre en solidarisk byrdefordeling mellom medlemslandene på asylfeltet og å bekjempe menneskehandel.
  • En tettere sammenvevd økonomisk og monetær union, for å fremme økonomisk stabilitet og å tiltrekke investorer.

Les Europakommisjonens uttalelse om arbeidsplanen her. Arbeidsplanen inneholder totalt 23 politiske initiativ som kan leses her.

Share