17 March 2020

EUs nye industristrategi satser på ren hydrogen

VDL_bell-800x450

Foto: EC Audiovisual Service

Den 10. mars ble EUs nye industristrategi lansert. Den skal sikre et konkurransedyktig, grønt og  digitalt Europa, og for å øke bruken av ren hydrogen skal det også opprettes en hydrogenallianse.

EUs nye industristrategi skal ivareta Europas industrielle lederskap og baseres på tre hovedprioriteringer: opprettholde den globale konkurransedyktigheten til europeisk industri samt felles konkurranseregler (level playing field), gjøre Europa klimanøytralt innen 2050, og forme EUs digitale fremtid. Kommisjonen har identifisert en rekke tiltak som skal iverksettes for å styrke europeisk industri:

  • En handlingsplan for immaterielle rettigheter skal lanseres og bidra til å styrke EUs teknologiske ekspertise, promotere globale konkurransevilkår,  samt sikre eierskapsrettigheter og dermed hindre misbruk
  • EUs konkurranseregler og retningslinjer for statsstøtte skal gjennomgås for å sikre at disse reglene er tilpasset en digitalisert økonomi i stadig endring, samtidig som en skal jobbe videre med den pågående evalueringen av kontroll av store fusjoner i næringslivet.
  • En “hvitbok” skal gjennomgå de uønskede effektene av tredje-lands bruk av subsidier i det indre marked, samt revidere reglene for tredje-lands deltagelse i EUs offentlige anskaffelser og finansieringsmekanismer. Hvitboken vil bli fulgt av et lovforslag i 2021.
  • Omfattende tiltak for å modernisere og avkarbonisere energiintensive næringer skal iverksettes, samtidig som det skal gis økt støtte til bærekraftige industrier innenfor smart mobilitet

Kommisjonen lanserer hydrogenallianse
Kommisjonen ønsker å øke bruken av hydrogen for å kutte utslipp i prosessindustrier som stålproduksjon, sement og kjemikalier, ettersom disse prosessene er vanskelige å elektrifisere. Kommisjonens hovedrådgiver innen energi, Tudor Constantinescu, mener hydrogen kan være “den manglende brikken” i EUs energitransformasjon. Derfor ønsker kommisjonen å etablere en “Clean Hydrogen Alliance”, et forslag som har bred støtte fra EUs medlemsland samt hydrogenbedrifter, og som skal ferdigstilles til sommeren.

Initiativet skal bygge videre på og ta samme form som European Battery Alliance, en allianse hvor mer enn 200 bedrifter, nasjonale regjeringer og forskningsorganisasjoner som arbeider med batteriproduksjon samles for å samarbeide om felles løsninger. Hydrogenalliansens hovedfokus skal være å se på mulighetene for økt produksjon av elektrolyser,  i tillegg til at det skal opprettes en Europeisk infrastruktur for å produsere, transportere og oppbevare hydrogen.

Les mer om kommisjonens pressemelding, spørsmål og svar og industristrategien i sin helhet ved å trykke på linkene.

Share