6 November 2017

Europakommisjonen ønsker å styrke borgernes sosiale rettigheter

17. November lanserte Europakommisjonen “The European Pillar of Social Rights” om borgernes sosiale rettigheter og diverse forslag som skal styrke EUs sosialpolitikk.

Formålet med pakken er å sikre like muligheter for tilgang til arbeidsmarkedet, rettferdige arbeidsforhold og sosial beskyttelse. Den “sosiale søylen” fastsetter en rekke prinsipper om like rettigheter og plikter, men innebærer også konkrete tiltak, blant annet et direktiv for foreldrepermisjon.

Det foreslåtte foreldrepermisjonsdirektivet bygger på direktivet om utvidet foreldrepermisjon fra 2010, og foreslår blant annet disse minimumstandardene:

  • Retten til fire måneders foreldrepermisjon, som kan fordeles og oppdeles på en fleksibel måte frem til barnet fyller 12 år. De fire månedene skal ikke kunne overføres mellom foreldrene.
  • Retten til ti dagers foreldrepermisjon ved barnets fødsel
  • Retten til fem dagers omsorgspermisjon i året for å ta vare på syke slektninger
  • Retten til fleksible arbeidsordninger for foreldre med barn under 12 år, samt eldre arbeidere med omsorgsansvar

Europakommisjonen befester også en rekke prinsipper for europeisk arbeidsliv, blant annet retten til utdanning og livslang læring, til likestilling og likelønn for menn og kvinner, rettferdig betaling, medbestemmelse på arbeidsplassen, rimelig helsehjelp og retten til inkludering for mennesker med utviklingshemninger.

Europakommisjonen vil følge opp med kartlegging av den sosialpolitiske situasjonen i medlemslandene, og sikre implementering av eksisterende lovgivning. Man vil forbedre innsamling av data, og det varsles økte bevilgninger gjennom blant annet EaSI-programmet og EUs Sosialfond.

I det videre arbeidet vil arbeidsgiver- og arbeidstakersiden få sentrale roller. Business Europe (paraplyorganisasjon for europeiske arbeidsgiverorganisasjoner) og ETUC (paraplyorganisasjon for europeiske arbeidstakerorganisasjoner) gis muligheten til å komme med innspill og felles posisjon, før man starter den politiske behandlingen av pakken.

Norge vil ikke bli berørt av pakken i første omgang, siden den først og fremst omhandler eurolandene, og heller ikke er merket som EØS-relevant. Det åpnes imidlertid for at andre medlemsland kan slutte seg til pakken på eget initiativ.

Norges delegasjon til EU har også skrevet en artikkel om temaet.
Europakommisjonens melding finner du her.
Se også Europakommisjonens faktaark.

Share