17 November 2015

RFF-søknad – kommunal innovasjon og EU-program

lyspære

Foto: Lyse

Under ledelse av IRIS har Gjesdal kommune, sammen med blant annet kommunene Klepp, Stavanger, Time, Sandnes og Kvam, Rogaland fylkeskommune, Hordaland Fylkeskommune og USHT, nylig levert søknad til det regionale forskningsfondet (RFF). Prosjektsøknaden handler om kommuner, fylkeskommuner, og interkommunale enheters innovasjonsarbeid, og hvordan EU-programmer kan integreres bedre i deres overordnede struktur. Stavangerregionens Europakontor har en rådgivende rolle i prosjektet.

Kort om prosjektet
Prosjektet tar utgangspunkt i problemstillingen: Hvordan kan kommuner bedre integrere søknadsarbeid og deltakelse i EU-programmer i sitt øvrige innovasjonsarbeid?

For å løse fremtidige samfunnsutfordringer blir ny kompetanse, ressurser, og nettverk, stadig viktigere. Å jobbe sammen på tvers av ulike sektorer – eksempelvis akademia, offentlig og privat – er derfor vesentlig, men også det å kunne tilegne seg midler og nyttig kunnskap gjennom arbeid i EUs relevante programmer, eksepelvis Horisont 2020. Prosjektet ønsker dermed, ikke bare å bidra til høyere deltakelse i EU-programmer, men også integrere programdeltagelsen i det øvrige innovasjonsarbeidet til kommunene.

Det overordnede prosjektmålet angis som økt utbytte, ved å bedre integrere EU-programmene i den kommunale strukturen, samt deres innovasjonssatsninger. For å kunne oppnå dette mest mulig effektivt, er det i midlertid også identifisert et behov for å heve den generelle kompetansen rundt søknadsprosess og arbeid.

Andre delmål i prosjektet er:

  • Innsikt i hva som er gjort/prøvd/ønsket gjort i forhold til EU-programmer i kommunene, og effektene for kommunenes øvrige innovasjonsarbeid
  • Identifisere uutnyttede muligheter
  • Utvikle konkrete og praktiske handlingsstrategier
  • Skape arenaer for samarbeid på tvers av kommuner, i samarbeid med fylkeskommuner og eu-aktører for å øke og utveksle kompetanse.
  • Bidra til forskning på kommuners deltakelse i EU-programmer i forhold til lokale og regionale utviklingsoppgaver.

Stavangerregionens Europakontor vil først og fremst bidra gjennom den såkalte ressursgruppen, som skal være behjelpelig med relevant kompetanse, kontakter, innspill og eventuelle løsninger/muligheter, samt annet rådgivende arbeid.

 

Share