12 May 2015

Europakontoret og EU-delegasjonen arrangerte Smart Cities-seminar i Brussel

Tone Grindland Gustafsson presenterte Triangulum-prosjektet. Foto: Julie Johnsen, EU-delegasjonen.

Tone Grindland presenterte Triangulum-prosjektet. Foto: Julie Johnsen, EU-delegasjonen.

EUs fyrtårnprosjekter var det store trekkplasteret da Stavangerregionens Europakontor og den norske EU-delegasjonen arrangerte Smart Cities-seminar i Brussel 5. mai. Alle de tre vinnerprosjektene fra fjorårets Smart Cities fyrtårnsutlysning, GrowSmarter, Remourban og Triangulum, ble presentert. Stavangerregionen var godt representert under seminaret, med innledere fra Greater Stavanger, Lyse og Universitetet i Stavanger (UiS). Blant innlederne var også representanter fra andre smarte byer, klima- og miljødepartementet samt Europakommisjonen. Arrangementet fant sted på Norges Hus, og blant de omkring 120 deltakere var representanter fra EU-institusjonene, næringsliv, organisasjoner og nettverk, samt norske og europeiske byer og regioner.

Norges ambassadør til EU, Atle Leikvoll, ønsket velkommen. Statssekretær Lars Andreas Lunde fra klima- og miljødepartementet fremhevet byenes rolle i kampen mot klimaendringene, gjennom transformasjon av urbane områder til grønne, smarte byer. I sitt innlegg sa han at fremtidens byer må være kompakte, med gode vilkår for kollektivtransport, sykling og gåing, og hvor resirkulering og bevaring av økosystemet inngår som viktige elementer. Lunde presenterte også Norges elbilpolitikk for deltakerne.

Colette Maloney fra Europakommisjonens DG CNECT orienterte om Europakommisjonens Smart Cities-arbeid. Hun understrekte viktigheten av en helhetlig tilnærming hvor integreringen av IKT, mobilitet og energi inngår, og presenterte forskjellige finansieringsmuligheter for Smart Cities-prosjekter, inkludert fyrtårnutlysningen i Horisont 2020.

Dagfinn Wåge fra Lyse presenterte mulighetene som ligger i Smart Cities-konseptet for Europas næringsliv. Innovasjon innebærer å lykkes på markedet, og at EU-midlene som ligger i Horisont 2020, og særlig Smart Cities-utlysningene, bidrar til å redusere investeringsrisikoen for private aktører. EU-programmene fremstår som attraktive for næringslivet, noe som igjen fører til økt innovasjon. Som Maloney pekte Wåge på viktigheten av en helhetlig tilnærming og integrerte tjenester i Smart Cities: alt henger sammen med alt. Demonstrasjon og replikering står i sentrum av Smart Cities-prosjektene, og tvinger næringsaktører til å tenke nytt også når det gjelder forretningsmodeller. Det er også et sterkt fokus på standardisering, noe som igjen leder til økt eksportpotensial både innen- og utenfor EØS.

Dagfinn Waage innleder om næringsmulighetene i Smart Cities-konseptet. Foto: Julie Johnsen, EU-delegasjonen.

Dagfinn Wåge holdt innlegg om næringsmulighetene i Smart Cities-konseptet. Foto: Julie Johnsen, EU-delegasjonen.

Seminardeltakerne fikk deretter muligheten til å lære mer om de tre fyrtårnprosjektene. «GrowSmarter» ble presentert av Gustavo Orozco fra Barcelona byråd, mens Miguel Ángel García Fuentes introduserte deltakerne for «Remourban».  Mulighetsutvikler Tone Grindland fra Greater Stavanger presenterte «Triangulum». Hun fremhevet Stavangers gode forutsetninger for å bli en smartby:
«Det betyr mye for Stavanger å ha blitt en av ni europeiske fyrtårn innen smart-by. Vi tar en europeisk posisjon basert på utgangspunktet vi har som teknologi- og energiregion og lykkes fordi satsingen på smarte byer samt sunn og aktiv aldring er forankret i strategier for regionen. Stavangerregionen er inne i en viktig omstillingsprosess, hvor nye næringsområder innen smartby og velferdsteknologi er kjerneområder det satses på. Med det utgangspunktet vi har for samhandling mellom ulike aktørgrupper, et svært kompetent Europakontor som bidrar til solid regionalutvikling, en offentlig sektor og et næringsliv som aktivt forholder seg til muligheter som finnes i Europa, har vi de beste forutsetningene for å forbli et lysende fyrtårn om viser ei for andre».

Andre del av seminaret var satt av til et debattpanel om rammebetingelser og teknologi innenfor Smart Cities. Viorel Peca fra Europakommisjonens DG CNECT understrekte viktigheten av tilbud og etterspørsel, og fremhevet den sentrale rollen innovative anskaffelser spiller i arbeidet med Smart Cities. Ola Nord fra Malmö Stads EU-kontor understreket viktigheten av å involvere byens innbyggere i byutvikling, og av at politikere utarbeider strategier med tydelige prioriteringer. Chunming Rong fra UiS orienterte om universitetets rolle i Triangulum-prosjektet, arbeidet med big data, og utfordringer knyttet til personvern som man har støtt på i arbeidet med å lage prosjektets data-hub. Her etterlyste han regelendringer på europeisk nivå for forenkling av personvernregler og godkjenningsprosedyrer. Dagfinn Wåge fremhevet personvern som både nødvendig og en næringsmulighet, og at dette må inkorporeres i det daglige arbeidet helt fra begynnelsen av.

Se også EU-delegasjonens artikkel om arrangementet. Seminarprogrammet er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen.
Smart seminar_program

Share