21 December 2022

EUs dronestrategi 2.0


Kommisjonen vedtok den 29. november dronestrategien for å fremme utviklingen av det europeiske dronemarkedet.

Strategien bygger på EUs sikkerhetsrammevedtak for bruk og fastsetting av tekniske krav gjeldende droner. Strategien skal også legges til grunn for hvordan Europa kan få en storskala kommersiell dronevirksomhet i Europa samtidig som den skal kunne skape nye muligheter i sektoren, ifølge Kommisjonen. 

Kommisjonen ønsker å sikre samfunnets støtte til droner før de går videre med den innovative teknikk som droner kan tilby. Derfor fastslås det i strategien at nasjonal, regional og lokal forvaltning må sikre at dronetjenestene er tilpasset innbyggernes behov. Kommisjonen ønsker at dette skal motvirke bekymring knyttet til støy, sikkerhet og personlig integritet.

En ny hverdag?

Dronestrategien 2.0 ser for seg at en rekke dronetjenester skal bli en del av Europas hverdag innen 2030:

1. Nødetater, kartleggings- og bildetjenester, inspeksjon og overvåking av sivile droner innenfor det gjeldende juridiske regelverket, samt små leveranser som haster ( f.eks. biologiske prøver eller medisiner).

2. Innovative luftmobilitetstjenester, slik som taxifly, som kan transportere passasjerer. Først er det tenkt med en pilot om bord, men med det endelige målet at flyvningene skal bli fullautomatiserte.

Veien videre

Nå lanserer kommisjonen arbeidet med strategiens 19 operasjonelle, tekniske og finansielle flaggskipstiltakene som skal bygge det riktige regulatoriske og kommersielle miljøet for morgendagens droneluftrom og dronemarked, ifølge kommisjonen.

Les selve dronestrategien her.

(Foto av Andreas Dress på Unsplash.)

ShareAuthor

Ebba Lord