25 September 2020

EUs forslag til ny migrasjonspakt

Europakommisjonen, med Kommisjonspresident Ursula von der Leyen i spissen, har lagt frem et forslag til en ny plan for hvordan håndtere flyktninger og migranter i EU. Det gjenstår å se om EUs medlemsland støtter opp om denne planen.

Foto: Europakommisjonen

Behov for ny migrasjonspakt i EU
Europa har i lang tid vært preget av overfylte mottakssentre, blant annet i Italia, Hellas og Malta, og den aktuelle situasjonen i flyktningsleiren på Lesvos har igjen bragt debatten på agendaen i EU. EUs håndtering av migranter har blitt omtalt som “ubrukelig og uholdbar” av FNs høykommissær for flyktninger og FNs migrasjonsorganisasjon (IOM). At EUs asyl- og migrasjonssystem ikke holder mål og ikke fungerer tydeliggjorde også Kommisjonspresidenten i sin “State of the Union” tale den 16. september 2020.

Et treetasjes hus
Europakommisjonen la 23. september 2020 frem et forslag der de foreslår en gjennomgående endring av det nåværende systemet. Forslaget blir beskrevet som et treetasjes hus. Det består av tre pillarer, der første ledd er å inngå nye avtaler med landene hvor flyktninger og migranter reiser gjennom på vei til Europa. Videre vil EU øke grensekontrollen og innføre en mer effektiv behandling av asylsøknader. Tredje ledd er innføringen av den nye solidaritetsmekanismen.

Solidaritetsmekanismen skal sørge for at ansvaret for flyktninger og migranter blir fordelt på en ny måte. Medlemsland som allerede er overbelastet, eller land som nekter å ta i mot flyktninger og migranter, skal slippe å ta imot, men må da bidra med økonomisk og logistisk hjelp til de landene som tar imot.

Den nåværende modellen skrotes
Kommisjonen forslår derfor å ikke videreføre ordningen med obligatoriske kvotefordelingssystemer, og hele Dublin-regelverket skal derfor erstattes. Asylsøkere vil kunne søke opphold i et annet land enn det første ankomstlandet. Slik kan blant annet Italia, Hellas og Spania avlastes fra det praktiske ansvaret som de har under dagens modell.

Med solidaritet som bærebjelke
Om EUs medlemsland vil gi sin støtte til Europakommisjonens forslag er uvist, men von der Leyen står trolig foran en overtalingsjobb. Kommisjonen har krevd solidaritet fra alle medlemsland, der nøkkelargumentet er at flyktninger og migranter som kommer til Europa er alle europeiske lands ansvar, ikke bare landene som utgjør unionens ytre grense.

Relevans for regionen/Norge?
Den norske regjeringen berømmer Europakommisjonen for at de nå tar tak i situasjonen, og forsøker å balansere ansvar og setter solidaritet høyt. Statssekretær Hilde Barstad skriver i en epost til NTB at “jeg er inntil videre betinget optimist”.

Fordi Norge er en del av Schengen-området og Dublin-avtalen vil den kommende migrasjonspakten kunne ha en innvirkning på hvordan Norges asyl- og migrasjonspolitikk vil se ut.

  • Les mer om EUs nye migrasjonspakt på NRK, her.
  • Les Justis- og beredskapsdepartmentet sin artikkel om de potensielle konsekvensene for Norge her,
  • Les mer på Euractiv her.

Share