3 October 2021

EUs innovasjonsfond: “Norges klimagulrot”

Foto: Enova

EUs innovasjonsfond omtales som den norske “klimagulrota” i European Green Deal. Fondet, der Norge har full tilgang, støtter teknologiutvikling innen områder som er svært relevante også for Rogaland. Det er overskuddet i EUs kvotehandelssystem (EU ETS) som finansierer fondet, og for å lære mer om hvordan vi kan tilegne oss midler, inviterte regionskontorene og Enova til et felles informasjonsmøte.

EUs innovasjonsfond er et relativt nytt program som støtter fullskala demonstrasjonsprosjekter og videre oppskalering for innovativ lavutslippsteknologi.

Enova forvalter EUs innovasjonsfond fra norsk side, og har for første gang fått nasjonalt ansvar for et EU-program. Jo-Kristian Røttereng fra Enova er utnevnt som nasjonalt kontaktpunkt (NCP) for innovasjonsfondet, og han ga oss en introduksjon til programmet, og informerte om hvordan Enova kan være til hjelp på veien mot finansiering fra fondet.

Avslutningsvis fortalte Runa Monstad (Direktør Stavangerregionens Europakontor) om hvordan de norske regionskontorene kan bistå i forbindelse med EU-programmer.

Moderatorene Runa Monstad (SrE) og Merete Mikkelsen (Vest-Norges Brusselkontor) med Jo-Kristian Røtteng (Enova)

Hva er EUs innovasjonsfond?

EUs innovasjonsfond skal fungere som et bindeledd mellom teknologi og marked, og støtter senfase teknologiutvikling og markedsintroduksjon, eksempelvis innen hydrogen, prosessindustri, CO2-håndtering, batteriverdikjeden og grønn skipsfart.

Gjennom fondet kan man søke om støtte for inntil 60% av merkostnadene knyttet til innovativ teknologi og prosesser, samt investering og drift i inntil 10 år. Innovasjonsfondet skal dele ut 20 milliarder euro frem mot 2030, og disse midlene kan kombineres med statsstøtte eller annen finansiering.

Det vil komme årlige utlysninger for små og store prosjekter, hvor neste utlysning for store prosjekter åpner 26. oktober med hele 1,5 milliarder euro i potten. Både enkeltaktører og konsortier kan søke, herunder offentlige og private aktører. Det er ingen krav om transnasjonalt samarbeid for å få tildelt midler fra innovasjonsfondet.

Fondet finansieres av inntektene fra EUs kvotesystem. Dette betyr at når kvoteprisene øker og det blir det større press på omstillingen, gir det også mer midler til fondet som igjen kan gi finansiering til flere prosjekter.

Hva er kravene for finansiering?

Prosjektene som får finansiering, må demonstrere gode og innovative løsninger for utslippsreduksjon, og Røttereng la særlig vekt på prosjektenes modenhet. «Dette skiller klinten fra hveten, og her avgjøres mye». Prosjektets modenhet reduserer investeringsrisikoen, og er derfor viktig for å vinne frem.

Tildelinger skjer på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Klimaresultat (unngåtte eller reduserte utslipp)
  • Innovasjonsgrad
  • Prosjektets modenhet
  • Skalerbarhet
  • Kostnadseffektivitet (støttenivå fra fondet per tonn CO2-ekv.)

Hvilken rolle kan offentlig sektor spille?

Offentlige aktører kan spille en viktig rolle når det skal gjennomføres store investeringer, som eksempelvis Oslo kommune i forbindelse med deres behov for å redusere utslippene fra avfallsforbrenning. Konsortier som kombinerer både offentlig og privat sektor, med god forankring hos lokale eller nasjonale myndigheter, bidrar til å gjøre prosjektet mer relevant. Offentlig sektor kan også bidra med kunnskapsdeling og vise hvilken plass prosjektet har i fremtidens EU.

Her er regionskontorene også viktige aktører, da vi sitter med god kompetanse på EUs politikk og kan bidra med innspill til hvordan prosjektet er relatert til Green Deal og Fit for 55. Denne tilknytningen er avgjørende for å kunne selge inn en løsning som et europeisk prosjekt.

Hvordan kan Enova bidra?

Enova tilbyr prosjektetableringsstøtte på opptil 500 000 NOK per prosjekt. Disse midlene dekker ikke hele summen det vil koste å søke til EUs innovasjonsfond, ettersom støtten ikke kan overstige mer enn 50% av de samlede kostnadene i søkeprosessen. I tillegg kan Enova bidra med strategisk rådgivning og førstevurdering av prosjektskisser. Det er verdt å merke seg at dersom man ikke kommer gjennom nåløyet første gangen, er det muligheter for å søke igjen senere. Tilbakemeldingene prosjektet får gjennom evalueringen kan benyttes til å forbedre søknaden til neste runde.

Innovasjonsfondet benytter eksterne eksperter i evalueringen av søknadene, og det er mulig for norske aktører å melde sin interesse. Ved å være evaluator vil man få verdifull innsikt i programmet, samt mulighet til å knytte internasjonalt nettverk. Les mer om oppgaver, betingelser og godtgjørelse for evaluatorer i Innovasjonsfondet her.

Du finner mer informasjon om Innovasjonsfondet på nettsidene til Enova.

Innholdet i saken er hentet fra våre samarbeidspartnere Sørlandets Europakontor og Vest-Norges Brusselkontor, med noen tilpasninger. Sisitnevnte var også hovedinitiativtager til arrangementet.

Share