29 November 2018

EU vil bli karbonnøytrale i 2050

Europakommisjonen lanserte nylig en strategi for et karbonnøytralt EU innen 2050. Målet er å løse klimautfordringene, skape vekst og modernisere EUs økonomi slik at den blir mest mulig utslippsfri. EU ønsker å ta en lederrolle i klimapolitikken globalt.

Strategien bygger på Paris-avtalen, hvor land som har signert har bundet seg til et mål om å holde temperaturøkningen under 2 grader celsius. Strategien handler om hvordan EU skal nå dette målet.

Strukturelle tiltak nødvendig

Strategien peker på at strukutrelle samfunnsendringer må til for at det ambisiøse målet skal nås. Eksempelvis er en tilnærmet importstopp av fossile energikilder som kull, olje og gass, nødvendig. Videre må transportsystemet endres – utslipp fra kjøretøy må drastisk reduseres og bruken av offentlig transport økes.

Europeiske byer må omfavne digitalisering og smartbyløsninger må utnyttes. Innbyggere må også i større grad benytte offentlig transport, sykle og gå.

Strategien er nå til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Les Norges innspill til EUs lavutslippstrategi her.

Share